Περίληψη διακήρυξης για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ  ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

Διεύθυνση  Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών

Ελευθερολακώνων, T.K. 23200 – Γύθειο

 

Πληροφορίες    :  Κυριάκος Μιχαλάκος

Τηλέφωνα         :  2733360358

Fax                    :  2733360348

Email                : kmixalakos@1315.syzefxis.gov.gr                     Γύθειο :   08  -  11 - 2017

                                     Αριθμ. Πρωτ. : 15936

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

 1. Ο Δήμος Ανατολικής Μάνης, με διεύθυνση Ελευθερολακώνων 1, Τ.Κ. 23200 –ΓΥΘΕΙΟ,Τηλ.2733360300,Fax.27333 23813, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο διαγωνισμό για την Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2018, για τις ανάγκες του Δήμου Ανατολικής Μάνης και των νομικών του προσώπων με κριτήριο κατακύρωσης:

 

α) για την προμήθεια καυσίμων, το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη μέση τιμή λιανικής πώλησης την ημέρα παράδοσης στον Νομό Λακωνίας και

 

β) για την προμήθεια λιπαντικών, το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τις εκατό % στην ενδεικτική τιμή του είδους του προϋπολογισμού.

 

2.  Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 193.500,00 ευρώ (με ΦΠΑ 24%).

 

3.  Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.ΗΔ.Η.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.ΗΔ.Η.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε Ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με το άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

Η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.     

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

Παρασκευή 10-11-2017 και ώρα 10:00.

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 

Παρασκευή 01-12-2017 και ώρα 15:00.

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος, βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 36 και 37 του Ν.4412/2016.

 

4. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα ( Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία εγγραφής.

 

5. Η Εγγυητική επιστολή συμμετοχής για το διαγωνισμό είναι το ένα (1) τοις εκατό (%) του προϋπολογισμού της μελέτης, χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι 1.565,00 ευρώ. Αν ο προμηθευτής ενδιαφέρεται να λάβει μέρος σε μία κατηγορία καυσίμων ή λιπαντικών (από αυτές που έχει ορίσει η υπηρεσία) θα πρέπει να καταθέσει εγγυητική ίση με το 1% του συνολικού προϋπολογισμού χωρίς το ΦΠΑ της κατηγορίας σε ευρώ (€), το οποίο θα το δηλώνει με υπεύθυνη δήλωση του (κατηγορία για την οποία υποβάλει προσφορά).   

 

6. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι (6) μήνες, προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού, με δυνατότητα παράτασης μέσω του Συστήματος , εφόσον του το ζητηθεί από το Δήμο Ανατολικής Μάνης πριν από τη λήξη της και κατ’ ανώτατο όριο ίσο με το παραπάνω οριζόμενο χρονικό διάστημα. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

 

7. Η Διακήρυξη θα σταλεί για δημοσίευση στην ιστοσελίδα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, www.anatolikimani.gov.gr

 

8. Η παρούσα θα δημοσιευτεί μία φορά:

  • στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και στον Τύπο σύμφωνα με τη νομοθεσία.
  • Θα αναρτηθεί επίσης στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ανατολικής Μάνης.
  • Ολόκληρη η διακήρυξη θα αποσταλεί στο εμπορικό επιμελητήριο Λακωνίας.

 

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.

 

 

 

 

Ο Δήμαρχος

Δήμου Ανατολικής Μάνης

  

Πέτρος Ν. Ανδρεάκος

 

 

09/11/2017