ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών

 

   

Ταχ. Διεύθυνση:                Ελευθερολακώνων 1, Γύθειο Λακωνίας

Ταχ. Κώδικας:    23200

Πληροφορίες:    Θεόδωρος Σφυρής

Τηλέφωνα:          2733360358

Fax:                     2733360348

Email :  teosfiris@1315.syzefxis.gov.gr 

 

Γύθειο 22 -11-2016

 Αριθμ. Πρωτ.: 16618

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

1. Ο Δήμος Ανατολικής Μάνης Λακωνίας ,με διεύθυνση Ελευθερολακώνων 1 , ΓΥΘΕΙΟ ΤΚ 23200, τηλ. 2733360300, Fax: 27330-23813 ,προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο διαγωνισμό για την Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2017 για τις ανάγκες του Δήμου Ανατολικής Μάνης και των νομικών του προσώπων με κριτήριο κατακύρωσης:

α) για την προμήθεια καυσίμων, το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη μέση τιμή λιανικής πώλησης την ημέρα παράδοσης στον Νομό Λακωνίας, και

β) για την προμήθεια λιπαντικών, το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τις εκατό % στην ενδεικτική τιμή του κάθε είδους του προϋπολογισμού.

2.  Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 183.500,00 ευρώ (με ΦΠΑ 24%)

3. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της

Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  μέχρι την καταληκτική

Ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε

Ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με το άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-

10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

Η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

Δευτέρα 28-11-2016 και ώρα 13:00

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

Παρασκευή 16-12-2016 και ώρα 13:00

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος, βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 36 και 37 τουΝ.4412/2016.

  1. 4.     Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται  να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής  ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. –Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την σχετική διαδικασία εγγραφής. 
  2. 5.     Η Εγγυητική επιστολή συμμετοχής για το διαγωνισμό είναι το ένα(1) τοις εκατό (%) του προϋπολογισμού της μελέτης, χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι 1.480,00Ευρώ. Αν ο προμηθευτής ενδιαφέρεται να λάβει μέρος σε μία κατηγορία καυσίμων ή λιπαντικών (από αυτές που έχει ορίσει η υπηρεσία ) θα πρέπει να καταθέσει εγγυητική ίση με το 1% του συνολικού προϋπολογισμού χωρίς το ΦΠΑ της κατηγορίας σε ευρώ (€), το οποίο θα  το δηλώνει με υπεύθυνη δήλωση του (κατηγορία για την οποία υποβάλει προσφορά ) .  

 

6. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες, προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού, με  δυνατότητα παράτασης μέσω του Συστήματος, εφόσον του το ζητηθεί από το Δήμο  Ανατολικής  Μάνης πριν από την λήξη της, και κατ' ανώτατο όριο ίσο με το παραπάνω οριζόμενο χρονικό διάστημα. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

 

7.Η Διακήρυξη θα σταλεί για δημοσίευση στην ιστοσελίδα του Δήμου Ανατολικής  Μάνης, www.anatolikimani.gov.gr

 

8. Η παρούσα θα δημοσιευτεί μία φορά :

στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και

στον Τύπο σύμφωνα με τη νομοθεσία .

Θα αναρτηθεί επίσης στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του

Δήμου Ανατολικής Μάνης.

Ολόκληρη η διακήρυξη θα αποσταλεί στο εμπορικό επιμελητήριο Λακωνίας .

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο .

 

 

                                                            Ο Δήμαρχος

  

 

 

                                                                                       Πέτρος Ανδρεάκος

22/11/2016