Περίληψη Διακήρυξης για την προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κριτηρίων που αναλύονται στους όρους της διακήρυξης και για την ανάδειξη προμηθευτή της Δημόσιας Σύμβασης για την Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 16m3   εκτιμώμενης αξίας 120.900,00€ χωρίς Φ.Π.Α. 24%.

Διαβάστε εδώ την την Περίληψη της Διακήρυξης

23/12/2020