ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2016»

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών

 

   

Ταχ. Διεύθυνση:                Ελευθερολακώνων 1, Γύθειο Λακωνίας

Ταχ. Κώδικας:    23200

Πληροφορίες:    Θεόδωρος Σφυρής

Τηλέφωνα:          2733360358

Fax:                     2733360348

 

Γύθειο        25 -11-2015

       Αριθμ. Πρωτ.: 19349

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Ο Δήμος  Ανατολικής Μάνης προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2016 », με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή  η οποία θα δοθεί ως εξής:

 

Με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης, μέσης λιανικής τιμής πώλησης έκαστου είδους, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την συγκεκριμένη περιφερειακή ενότητα του νομού όπου θα βρίσκεται η έδρα το αναδόχου, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη, πετρέλαιο θέρμανσης και λιπαντικά).

 

Αριθμός Διακήρυξης:  845 / 25-11-2015

 

 1. Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ανατολικής Μάνης

Διεύθυνση: Ελευθερολακώνων , Γύθειο, 23200

Τηλέφωνο: 27330 – 22208 ,  Φαξ: 27330-23813

Email : dimarxos@1315.syzefxis.gov.gr

 1. Τίτλος: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2016»
 2. Υπό προμήθεια είδη - ποσότητες:
 • ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ  - CPV 09134200-9 «Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ».
 • ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ  - CPV 09132100-4, «Αμόλυβδη βενζίνη».
 • ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  - CPV 09135100-5, «Πετρέλαιο θέρμανσης».
 • ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ –CPV 09211000-1 , «Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα».
 1. Η προκήρυξη αφορά Δημόσια Σύμβαση προμήθειας
 2. Περιγραφή – αντικείμενο της σύμβασης: Καύσιμα (πετρέλαιο κίνησης - βενζίνη αμόλυβδη – πετρέλαιο θέρμανσης), λιπαντικά .
 3. Κατανομή σε τμήματα: Ναι (5 τμήματα). Δικαίωμα συμμετοχής για κάθε τμήμα ή για το σύνολο.
 4. Συνολικός προϋπολογισμός:

157.317,07 € χωρίς Φ.Π.Α.

  36.182,93 € Φ.Π.Α. (23%)

193.500,00 € συνολικός προϋπολογισμός

 1. Διάρκεια σύμβασης: Από υπογραφής έως 31/12/2016

Σημειώνεται ότι θα υπογραφούν επιμέρους συμβάσεις με τους φορείς υλοποίησης της προμήθειας όπως αναλυτικά αναφέρονται στη διακήρυξη του διαγωνισμού.

 1. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ευρώ (€), το ύψος της οποίας πρέπει να ανέρχεται στο 1% του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι 1.574,00 € εφ’ όσον ο προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, άλλως για ποσό που θα καλύπτει το 1% της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α. για την συγκεκριμένη ομάδα για την οποία θα συμμετέχει.

Για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 1% του συμβατικού τιμήματος με τον κάθε φορέα υλοποίησης μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με χρόνο ισχύος μεγαλύτερο κατά δύο (2) μήνες από το συνολικό συμβατικό χρόνο.

10.  Βασικοί όροι χρηματοδότησης: Από ίδιους πόρους του κάθε φορέα υλοποίησης

11.  Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού: Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Ανατολικής Μάνης, Γραφείο Προμηθειών (κ. Σφυρής Θεόδωρος) οδός Ελευθερολακώνων ,  Γύθειο , Τ.Κ. 23200 και στα τηλέφωνα 27333-60358,60332 , e-mail: teosfiris@1315.syzefxis.gov.gr , κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: www.anatolikimani.gov.gr  όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση καθώς και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.( www.promitheus.gov.gr )

12.  .Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 11:30. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 11:30 π.μ.

      Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.

13.  Χρόνος ισχύος των προσφορών: Εξήντα (60) ημέρες

14.  Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί, ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και κοινοπραξίες προμηθευτών.

15.  Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.

16.  Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και οι χώροι παράδοσης περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού.

 

 

 

 

Ο Δήμαρχος

 

 

 

 

Πέτρος Ανδρεάκος

 

26/11/2015