ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Ανατολική Μάνης προκηρύσσει Δημόσιο Συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την Οικονομικότερη Προσφορά που αφορά: «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού»

 

 

04/06/2021