ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ"

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης  Ν. Λακωνίας

Προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σε ευρώ σύμφωνα με το άρθ. 51 παρ. 1β του Π.Δ. 60/2007, για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 70.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

11/12/2013