Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη προμηθευτή/αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας Τροφίμων 2022 κατόπιν άγονου διαγωνισμού

Ο Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης προσκαλει σε ηλεκτρονική διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς τροποποίηση των όρων της 20366/31-12-2021 (21PROC009884814) διακήρυξης του διαγωνισμού που προηγήθηκε, για την ανάθεση της προμήθειας τροφίμων 2022 του Δήμου Ανατολικής Μάνης και των Νομικών του Προσώπων, συνολικού προϋπολογισμού 55.240,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, (με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης τη χαμηλότερη τιμή με ποσοστό έκπτωσης επί της % επί του συνολικού προϋπολογισμού εκάστης ομάδας). Δικαίωμα συμμετοχής στη διαπραγμάτευση έχει κάθε οικονομικός φορέας που πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής που αναφέρονται στην αριθ. 20366/31-12-2021 (21PROC009884814) διακήρυξη του διαγωνισμού που προηγήθηκε. Η διαδικασία διαπραγμάτευσης θα πραγματοποιηθεί με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Α/Α ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ : 155996 .

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση εδώ.

Δείτε αναλυτικά τη διακήρυξη εδώ.

22/02/2022