ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης  Ν. Λακωνίας

 

Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την  Προμήθεια  Τροφίμων,  προϋπολογισμού δαπάνης   55.500,00     ΕΥΡΩ  συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α.

 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα στο Γύθειο (οδός Ελευθερολακώνων) στις 24-12-2014 ημέρα   Τετάρτη και με ώρα λήξης προθεσμίας παραλαβής προσφορών την 9:00 π.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών, με ίδια παρουσία ή με εκπρόσωπό τους ή με οποιοδήποτε τρόπο έγκαιρη αποστολή της προσφοράς. Στην τελευταία περίπτωση η προσφορά θα πρέπει να παραληφθεί από την Υπηρεσία την προηγούμενη της ημέρας του διαγωνισμού.

Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τη παραλαβή της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 27333-60358,  fax: 27333-60348 αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία:  Θεόδωρος Σφυρής.

17/12/2014