ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης Ν. Λακωνίας
Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη
προσφορά για την προμήθεια «Τροφίμων», για τις ανάγκες του Δήμου Ανατολικής Μάνης
και του Ν.Π. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Παιδείας και Αθλητισμού
Δήμου Ανατολικής Μάνης» έτους 2016, ενδεικτικού προϋπολογισμού 60.500,00 €,
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα στο Γύθειο (οδός Ελευθερολακώνων) στις
23-12-2015, ημέρα Τετάρτη και με ώρα λήξης προθεσμίας παραλαβής προσφορών την 11:00
π.μ.
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και
ενώσεις προμηθευτών, με ίδια παρουσία ή με εκπρόσωπό τους ή με οποιοδήποτε τρόπο έγκαιρη
αποστολή της προσφοράς. Στην τελευταία περίπτωση η προσφορά θα πρέπει να παραληφθεί από την
Υπηρεσία την προηγούμενη της ημέρας του διαγωνισμού.
Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τη παραλαβή της διακήρυξης, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο
τηλέφωνο 27333-60358, fax: 27333-60348 αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία: Θεόδωρος Σφυρής.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης Ν. Λακωνίας 

Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά για την προμήθεια «Τροφίμων», για τις ανάγκες του Δήμου Ανατολικής Μάνης και του Ν.Π. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Παιδείας και Αθλητισμού Δήμου Ανατολικής Μάνης» έτους 2016, ενδεικτικού προϋπολογισμού 60.500,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα στο Γύθειο (οδός Ελευθερολακώνων) στις 23-12-2015, ημέρα Τετάρτη και με ώρα λήξης προθεσμίας παραλαβής προσφορών την 11:00 π.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών, με ίδια παρουσία ή με εκπρόσωπό τους ή με οποιοδήποτε τρόπο έγκαιρη αποστολή της προσφοράς. Στην τελευταία περίπτωση η προσφορά θα πρέπει να παραληφθεί από την Υπηρεσία την προηγούμενη της ημέρας του διαγωνισμού.

Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τη παραλαβή της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 27333-60358, fax: 27333-60348 αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία: Θεόδωρος Σφυρής.

 

15/12/2015