Δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά, για την «Προμήθεια Τροφίμων έτους 2018» για τις ανάγκες του Ν.Π. «Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Ανατολικής Μάνης»

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

947/2017

ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ο Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης

 

 

Έχοντας υπόψη:

 • τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ -147 Α/8-8-16):Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 201/24/Ε.Ε. και 2017/25/Ε.Ε.).
 • τις διατάξεις των άρθρων 103 και 209 του Ν.3463/06,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • Την αρ.508/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια με την διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών – χορηγητών της προμήθειας « Τροφίμων » για τις ανάγκες του Ν.Π. και του Δήμου Ανατολικής Μάνης για το έτος 2018, ενδεικτικού προϋπολογισμού 66.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, διατέθηκε η πίστωση, εγκρίθηκε η μελέτη και έγινε κατάρτιση των όρων του πρόχειρου διαγωνισμού.
 • Την αρ. 01/2017 ΜΕΛΕΤΗ της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ανατολικής Μάνης για την «Προμήθεια Τροφίμων έτους 2018», για τις ανάγκες των Ν.Π. «Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Ανατολικής Μάνης» και του Δήμου Ανατολικής Μάνης ενδεικτικού προϋπολογισμού 66.500,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.           

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Α) Προκηρύσσουμε  δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά, για την «Προμήθεια Τροφίμων έτους 2018» για τις ανάγκες του Ν.Π. «Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Ανατολικής Μάνης» για το έτος 2018 συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας 66.500,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,

 

Β)   Καθορίζουμε τους όρους του διαγωνισμού ως εξής:

 

 

 

Άρθρο 1ο  -  Ισχύουσες διατάξεις

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση των προμηθειών διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

Άρθρο 2ο - Προϋπολογισμός προμήθειας – Διάρκεια σύμβασης

Η συνολική δαπάνη των προμηθειών έχει προϋπολογισθεί σε 66.500,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για το έτος 2018.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από 01.01.2018 έως 31.12.2018.

 

Άρθρο 3ο  -  Χρόνος και τόπος που θα γίνει ο διαγωνισμός

Στοιχεία αναθέτουσας αρχής

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:  ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  Γύθειο  Λακωνίας – Τ.Κ  23200

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 27333 60300

ΦΑΞ:  27330 23813  -  e-mail: dimarxos@1315.syzefxis.gov.gr

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης (Γύθειο Λακωνίας – Τ.Κ 23200), στις 05-12-2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 ως 11:00 π.μ., διάστημα κατά το οποίο οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν τις προσφορές αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού. Επίσης, οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία δύναται να κατατεθούν στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Δήμου μέχρι και την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα της διεξαγωγής του διαγωνισμού και ώρα 14:00.

 

Άρθρο 4ο  -  Κριτήρια επιλογής - Δεκτοί στο διαγωνισμό

Ως κριτήριο επιλογής τίθεται μόνο η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας και ως εκ τούτου δεκτοί στη διαδικασία κατάθεσης προσφοράς γίνονται οικονομικοί φορείς οι οποίοι, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους - μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι, έχουν δικαίωμα να παρέχουν τη συγκεκριμένη προμήθεια.

Οi ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν προσφορές για κάθε φορέα και ομάδα χωριστά.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και συνεταιρισμοί.

 

 

 

Άρθρο 5ο  -  Περιεχόμενο προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής

Στη διαδικασία του παρόντος διαγωνισμού, οι προσφορές και αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

α) η λέξη Προσφορά ή Αίτηση συμμετοχής,

β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής,

γ) ο τίτλος της σύμβασης,

δ) η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής), όπως ορίζεται στο άρθρ.3 της παρούσης

ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.

Στο σφραγισμένο φάκελο περιέχονται:

 1. Ο φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» ο οποίος περιέχει:
 • Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει,     σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄.
 • Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους/αντικείμενο της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς.
 • Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος (στοιχεία ταυτοποίησης σε περίπτωση φυσικού προσώπου και ιδρυτικό καταστατικό σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο).
 • Παραστατικό εκπροσώπησης σε περίπτωση υποβολής προσφοράς μέσω εκπροσώπου.
 1. Ο φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.

Η οικονομική προσφορά πρέπει να είναι υπογεγραμμένη ανά σελίδα από τον διαγωνιζόμενο.

Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις που αναφέρονται στην αρχή του παρόντος άρθρου.

Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (A' 188). Στα έγγραφα της σύμβασης του άρθρου 53μπορεί να ορίζεται ότι ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη - με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

Όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής θα προσκομίζονται σε πρωτότυπα ή θεωρημένα αντίγραφα όπως ορίζεται στο άρθρ. 1 του Ν. 4250/14 και η έλλειψη κάποιου αποτελεί λόγω αποκλεισμού από το διαγωνισμό.

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 6ο  της παρούσας διακήρυξης, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινός ανάδοχος), εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά σε πρωτότυπα ή θεωρημένα αντίγραφα όπως ορίζεται στο άρθρ. 1 του Ν. 4250/14, αναφερόμενα ως δικαιολογητικά κατακύρωσης:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου πριν την ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

 Για να νομικά πρόσωπα υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι:

-       οι ομόρρυθμοι εταίροι και οι διαχειριστές των ομορρύθμων και των ετερορρύθμων εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.),

-       οι διαχειριστές των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.),

-       ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος των ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.),

-       ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου των συνεταιρισμών,

-       σε κάθε άλλη περίπτωση οι νόμιμοι εκπρόσωποι του νομικού προσώπου.

Εάν από το υποβληθέν ποινικό μητρώο δεν προκύπτει το είδος του αδικήματος για το οποίο καταδικάσθηκε ο ενδιαφερόμενος, υποβάλλεται από αυτόν υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/86, όπου αναφέρονται με σαφήνεια τα αδικήματα αυτά. Η επιτροπή του διαγωνισμού μπορεί σε κάθε περίπτωση να ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο να προσκομίσει αντίγραφα των καταδικαστικών αποφάσεων.

 

β. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι ήταν και είναι ενήμεροι τόσο κατά την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς όσο και κατά την ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης, ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης,

 

Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας:

- αφορά όλους τους απασχολούμενους στην επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.

-σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων, αφορά και όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες  ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς.

-σε περίπτωση εταιρειών (νομικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το νομικό πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός αν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία

 

γ. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία, που να έχουν εκδοθεί έξι (6) το πολύ μήνες πριν από την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς.

 

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά εκδίδονται:

-       Αυτά που αφορούν την πτώχευση και τον πτωχευτικό συμβιβασμό (διαδικασία εξυγίανσης), την ειδική εκκαθάριση του Πτωχ. Κώδικα καθώς και την αναγκαστική διαχείριση, από το οικείο πρωτοδικείο.

-       Αυτά που αφορούν την εκκαθάριση, από το Υπουργείο Ανάπτυξης και  Ανταγωνιστικότητας ή την οικεία περιφέρεια εάν πρόκειται για ανώνυμες εταιρείες, από το πρωτοδικείο εάν πρόκειται για ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες ή εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και από το ειρηνοδικείο εάν πρόκειται για συνεταιρισμούς.

 

δ. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής.  

 

Άρθρο 6 - Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

Το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρ. 3ο της παρούσης. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς.

Πρώτα αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό ανά φύλλο. Το αρμόδιο όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής που διενεργεί το διαγωνισμού. Ακολούθως στη συνέχεια της ίδιας συνεδρίασης αποσφραγίζονται οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.

Ανάδοχος ανακηρύσσεται ο προσφέρων τη μικρότερη τελική τιμή.

 

 

 

Άρθρο 7  -  Κατακύρωση αποτελεσμάτων - Σύμβαση

Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού επικυρώνεται με Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία κοινοποιείται με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16).

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες.

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:

 1. άπρακτη πάροδος της προθεσμίας άσκησης ένστασης όπως περιγράφεται στο άρθρο 8.
 2. κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του άρθρου 5 της παρούσης.

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ ' της παραγράφου 2 του άρθρου 106 του Ν 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16).

 

 

Άρθρο 8  -  Ενστάσεις

Για την άσκηση ένστασης κατά της παρούσης διακήρυξης σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/16, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, ήτοι έως 1η Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 14:00.

Για ένσταση κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο.

 Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16), εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης απαιτείται με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.

 

Άρθρο 9    -  Ισχύς των προσφορών

Οι προσφορές δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους μέχρι και εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από τη διεξαγωγή του διαγωνισμού.                                   

 

Άρθρο 10  -  Εγγυήσεις

Ο ανάδοχος κατά την υπογραφή της σύμβασης θα προσκομίσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 3% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς το ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά τη βεβαίωση για την καλή εκτέλεση των προμηθειών από την αρμόδια επιτροπή.

 

Άρθρο 11  - Επιβαρύνσεις μειοδοτών – Δαπάνες δημοσίευσης

Ο ανάδοχος των προμηθειών βαρύνεται με κάθε νόμιμη κράτηση (υπέρ Δημοσίου, ΕΑΑΔΗΣΥ) για τους Ο.Τ.Α α΄ βαθμού εισφορές κλπ. Σε περίπτωση άρνησής του παρακρατούνται από την  πρώτη πληρωμή.

 

 

 

 

Άρθρο 12  -  Ποινικές ρήτρες-έκπτωσης αναδόχου

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν παρέχει τις προμήθειες όπως ορίζεται στη σύμβαση ή υπερβεί/αθετήσει όρους της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες ως εξής:

α) για καθυστέρηση παράδοσης και διανομής των ειδών σίτισης όπως προσδιορίζεται στο άρθρ. 6 της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, με υπαιτιότητα του αναδόχου, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% επί της ημερήσιας συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ, που αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.

 

Άρθρο 13  -  Διαφορές διακήρυξης –νομοθεσίας

Σε τμήματα που η διακήρυξη παρουσιάζει ασάφειες ή ελλείψεις υπερισχύει η σχετική νομοθεσία όπως αυτή αναγράφεται στο άρθρο 1ο  της παρούσας.

 

Άρθρο 14  - Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή στον ανάδοχο θα γίνεται τμηματικά και θα καταβάλλεται το ποσό που αντιστοιχεί στις πιστοποιημένες προμήθειες, όπως προκύπτει από το τιμολόγιο και προϋπολογισμό της προσφοράς για το χρονικό διάστημα που έχει παρέλθει. Η καταβολή του ως άνω ποσού γίνεται ύστερα από τη σύνταξη βεβαίωσης καλής εκτέλεσης προμηθειών.

Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ’  όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του ανάδοχου  εξαιτίας συμβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό.

Στο χρηματικό ένταλμα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται  κατά το νόμο.

 

Άρθρο 15  -  Κανόνες δημοσιότητας

Η παρούσα θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο http://www.eprocurement.gov.gr/  «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων» δώδεκα (12) τουλάχιστον ημέρες πριν από την διενέργειά του.

Περίληψη της διακηρύξεως θα δημοσιευτεί δώδεκα (12) τουλάχιστον ημέρες πριν από την διενέργειά του στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και στο διαδικτυακό τόπο http://www.diavgeia.gov.gr/

Περίληψη της παρούσας να δημοσιευτεί άπαξ σε δύο ημερήσιες εφημερίδες του νομού.

 

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται από το Γραφείο προμηθειών & εργασιών του Δήμου Αν. Μάνης [Πληροφορίες: Μιχαλάκος Κυριάκος-  τηλ. 2733360331] e-mail: kmixalakos@1315.syzefxis.gov.gr  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και τα σχετικά με το διαγωνισμό έγγραφα αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σε αυτούς με δαπάνες τους ως και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού.

Επίσης στα τεύχη και έντυπα του διαγωνισμού παρέχεται ελεύθερη άμεση και πλήρη πρόσβαση, στην ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση: http://www.anatolikimani.gov.gr

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

 

 

 

Πέτρος Ανδρεάκος

 

 

23/11/2017