ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Προμήθειας σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών 

Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών

 

  Γύθειο  30 –   10  - 2013

 

   Αριθμ. Πρωτ.:   21504

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης  Ν. Λακωνίας

 

     προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα,  προϋπολογισμού δαπάνης  40.000,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα στο Γύθειο (οδός Ελευθερολακώνων) στις 08-11-2013 ημέρα  Παρασκευή και με ώρα λήξης προθεσμίας παραλαβής προσφορών την 10:00 π.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών, με ίδια παρουσία ή με εκπρόσωπό τους ή με οποιοδήποτε τρόπο έγκαιρη αποστολή της προσφοράς. Στην τελευταία περίπτωση η προσφορά θα πρέπει να παραληφθεί από την Υπηρεσία την προηγούμενη της ημέρας του διαγωνισμού.

Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τη παραλαβή της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα 2733360330-334,  fax: 2733023813.

 

 

 

 

 

Ο Δήμαρχος

 

 

Πέτρος Ανδρεάκος

 

 

 

31/10/2013