Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού για την κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόσληψη στον Δήμο Ανατολικής Μάνης: έξι (6) ατόμων ΔΕ οδηγών αυτοκινήτου, και δώδεκα (12) ατόμων ΥΕ Εργατών πυροπροστασίας με σύμβαση ορισμένου χρόνου τεσσάρων (4) μηνών για την κάλυψη των αναγκών πυροπροστασίας.

 

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρ. 206 του ν. 3584/2007 και του άρ. 14 παρ. 2 περ. κ του ν. 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρ. 20 του ν. 2738/1999. 2. Τις διατάξεις του νόμου 4325/2015 3. Την αριθμ.37/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ανατολικής Μάνης 4. Την αριθμ. 80231/20-5-2021 Έγκριση του Τμήματος Τοπ. Αυτ/σης και Νομικών Προσώπων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ Την πρόσληψη στον Δήμο Ανατολικής Μάνης:

 

έξι (6) ατόμων ΔΕ οδηγών αυτοκινήτου, και δώδεκα (12) ατόμων ΥΕ Εργατών πυροπροστασίας με σύμβαση ορισμένου χρόνου τεσσάρων (4) μηνών για την κάλυψη των αναγκών πυροπροστασίας.

07/06/2021