Η Ε΄ ΕΠΚΑ Προκηρύσσει την πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του 2ου υποέργου « Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» του έργου (ΕΣΠΑ) « Ύδρευση οικισμού Ακούμαρου », ενταγμένο στο Ε.Π. «Δυτικής Ελλάδας-Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων 2007-2013».

Η Ε΄ ΕΠΚΑ προκηρύσει την πρόσληψη του παρακάτω επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του 2ου  υποέργου «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» του έργου ΕΣΠΑ «Ύδρευση οικισμού Ακούμαρου», ενταγμένου στο Ε.Π. «Δυτικής Ελλάδας-Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων 2007-2013» με κωδικό αριθμό 2012ΕΠ02680037 της ΣΑΕΠ 026/8, για χρονικό διάστημα έως έξι (6) μήνες.

Α/Α

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

1

ΠΕ Αρχαιολόγων

Μία  (1) θέση

Οικισμός Ακούμαρου

2

ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών

Μία  (1) θέση

Οικισμός Ακούμαρου

01/08/2013