Προκήρυξη πρόσληψης τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του 2ου υποέργου « Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» του έργου (ΕΣΠΑ) « Ύδρευση οικισμού Μαυροβουνίου »

Η Ε΄ ΕΠΚΑ ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) τεχνίτη υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του 2ου  υποέργου «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» του έργου ΕΣΠΑ «Ύδρευση οικισμού Μαυροβουνίου», ενταγμένου στο Ε.Π. «Δυτικής Ελλάδας-Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων 2007-2013» με κωδικό αριθμό 2013ΕΠ02680039 της ΣΑΕΠ 026/8, για χρονικό διάστημα έως έξι (6) μήνες. 

01/08/2013