ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Παιδείας και Αθλητισμού Δήμου Ανατολικής Μάνης», που εδρεύει στο Δήμο Ανατολικής Μάνης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

Η Προθεσμία Υπονβολής των Αιτήσεων αρχίζει από:

12-10-2021 έως και 21-10-2021

Η αποστολή των Αιτήσεων θα γίνεται αποκλειστικά ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση που αναγράφεται στην Ανακοίνωση.

 

 

 

Διαβάστε αναλυτικά :

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2021

Παράρτημα Ανακοινώσεων ΣΟΧ

Αίτηση 1

Αίτηση 2

 

11/10/2021