Απόφαση πρόσληψης, τοποθέτησης και κατάταξης σε Μ.Κ. του Ν.4354/15 προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών πυροπροστασίας έτους 2024

Ο Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 «Αρμοδιότητες του Δημάρχου» του Ν.3584/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»

2. Τις διατάξεις των άρθρων 72 & 169 του Ν.3584/07. «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (Φ.Ε.Κ.143/τ.Α/28-6-2007)

3. Τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 2 του Ν.4325/15

4. Τις διατάξεις του άρθρου 116 παρ.2 του Ν.4547/18

5. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 14 του Ν.2190/94, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Τις διατάξεις του Ν.4354/2015.

7. Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του Π.Δ 164/2004, όπου προβλέπεται ελάχιστο κενό τριών (3) μηνών μεταξύ συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας που συνάπτονται με τον ίδιο εργαζόμενο και τον ίδιο εργοδότη, για την κάλυψη ιδίων ή παρεμφερών αναγκών, ενώ η συνολική χρονική διάρκεια των συμβάσεων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους 24 μήνες.

8. Την αριθμ.50/2024 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ανατολικής Μάνης

9. 4. Την αριθμ. 33785/21-4-2024 Έγκριση του Τμήματος Τοπ. Αυτ/σης και Νομικών Προσώπων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

10. Την αρ. Πρωτ. 8397/23-4-2024 Ανακοίνωση, για την πρόσληψη 14 ατόμων, ΥΕ Εργατών Δασοπροστασίας και 10 ατόμων, ΔΕ Οδηγών, για την κάλυψη των αναγκών πυροπροστασίας.

11. Τις αιτήσεις των υποψηφίων.

Αποφασίζουμε

Την πρόσληψη με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικής διάρκειας 4,5 μηνών.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση

13/05/2024