Πρόσληψη στον Δήμο Ανατολικής Μάνης: οκτώ (8) ατόμων ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με σύμβαση ορισμένου χρόνου δύο (2) μηνών για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών καθαριότητας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ Την πρόσληψη στον Δήμο Ανατολικής Μάνης: οκτώ (8) ατόμων ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με σύμβαση ορισμένου χρόνου δύο (2) μηνών για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών καθαριότητας.

15/06/2017