Ανακοίνωση Πρόσληψης Εποχιακού (Ορισμένου Χρόνου) Προσωπικού Ανταποδοτικού Χαρακτήρα

Ο Δήμος Ανατολικής Μάνης 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, συνολικά είκοσι οκτώ (28) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή
παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Ανατολικής
Μάνης

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι οκτώ (28) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Ανατολικής Μάνης. 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ανατολικής Μάνης, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν

μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : κα Μαρία Μπερτζελέτου (τηλ. επικοινωνίας: 2733360344).

ΔΕΙΤΕ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ.

30/05/2014