Ανακοίνωση Πρόσληψης Καθαρίστριας

Ελληνική Δημοκρατία                                          

Νομός Λακωνίας                                                             Γύθειο:15/9/2017

ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή                                             Αρ. πρωτ.75

 Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Δήμου Ανατολικής Μάνης

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

    H Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ανατολικής Μάνης θα προβεί σε πρόσληψη προσωπικού, μιας  καθαρίστριας , με σύμβαση μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου και αντικείμενο τον καθαρισμό των χώρων, των κάτωθι σχολικών κτιρίων, για το σχολικό έτος 2017-2018:

 

 • Νηπιαγωγείο Μαυροβουνίου
 • Δημοτικό Σχολείο Πετρίνας

   Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τον καθαρισμό των αιθουσών διδασκαλίας, των γραφείων και όλων των κοινόχρηστων χώρων του σχολείου σε καθημερινή βάση. Επιπλέον των ανωτέρω οι τουαλέτες επιβάλλεται να καθαρίζονται τουλάχιστον μία φορά την ημέρα κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου, δηλαδή κατά τις ώρες 08:00-14:00.

   Οι υποψήφιοι/φιες  θα πρέπει να διαθέτουν τα κάτωθι γενικά προσόντα :

 1. Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
 2. Να έχουν τη φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων.
 3. Να μην έχουν καταδικαστεί και να μην είναι φυγόπονοι ή φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.
 4. Nα είναι δημότες ή μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Ανατολικής Μάνης..
 5. Να έχουν χαμηλό εισόδημα.
 6. Να είναι άνεργοι ή μακροχρόνια άνεργοι.

  Η σειρά κατάταξης θα καθοριστεί με βάση τα ακόλουθα κριτήρια :

 1.  
  • Θα εξεταστούν κατά προτεραιότητα οι αιτήσεις δημοτών και μόνιμων κατοίκων
  • Χαμηλό εισόδημα
  •  Οικογενειακή Κατάσταση (Πολύτεκνος ή τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, ανήλικα τέκνα, γονέας ή τέκνο μονογονεικής οικογένειας)
  • Χρόνος Ανεργίας

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. Αίτηση.
 2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 4. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία να δηλώνεται η φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων.
 5. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι δεν έχουν καταδικαστεί και ότι δεν είναι  φυγόπονοι ή φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.
 6. Βεβαίωση χρόνου ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.
 7.  Εκκαθαριστικό σημείωμα.
 8. Βεβαίωση μόνιμης  κατοικίας .

 

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων θα είναι μέχρι την 20-9-2017 στις 12:00, και στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής (κτίριο Δημαρχείου Γύθειο, Ισόγειο,   τηλ. επικοινωνίας 2733360344).

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ

15/09/2017