Πίνακες κατάταξης, απορριπτέων και απρόσληπτων για την ΣΟΧ 1/2024