Προκήρυξη – πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων.

Ο Δήμαρχος του Δήμου Ανατολικής Μάνης  προκηρύσει την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου Ανατολικής Μάνης, οι οποίες θα γίνουν από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του άρθρου 5 του Ν.3584/2007 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 18 άρθρο 12 του Ν.4071/2012, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.


Η αίτηση υποψηφιότητας και το βιογραφικό σημείωμα υποβάλλονται στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
και Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου Ανατολικής Μάνης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10)
εργάσιμων που αρχίζει την 10/02/2014.

Η αίτηση υποψηφιότητας και το βιογραφικό σημείωμα υποβάλλονται στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου Ανατολικής Μάνης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων που αρχίζει την 10/02/2014.

 

07/02/2014