ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για  σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών

 

Ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Παιδείας & Αθλητισμού, Δήμου Ανατολικής Μάνης

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας  μερικής απασχόλησης, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη  αναγκών για τη λειτουργία του  1ου Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)  Δήμου Ανατολικής Μάνης,  που εδρεύει στο 1ο Γυμνάσιο Γυθείου και συγκεκριμένα τα εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

 

Διαβάστε αναλυτικά τις:

 

 


22/10/2021