Προσλήψεις στον Δήμο Ανατολικής Μάνης για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα

Ο Δήμος Ανατολικής Μάνης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (6 μηνών), συνολικά δώδεκα ατόμων (4 ΔΕ Οδηγών και 8 ΥΕ Συνοδών Απορριμματοφόρων) για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ανατολικής Μάνης, Ελευθερολακώνων 1, Γύθειο, Τ.Κ.23200, υπόψη κου Μπουνάκου Θεοδώρου (τηλ. επικοινωνίας: 27333 60357).

Δείτε αναλυτικά:

Ανακοίνωση ΣΟΧ 3/2023

Παράρτημα Ανακοινώσεων

Έντυπο ΣΟΧ ΔΕ ΥΕ

13/07/2023