Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) Ιδιωτικού Δικαίου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για  υποβολή προτάσεων σύναψης Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) Ιδιωτικού Δικαίου

 

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Ανώνυμη Εταιρεία. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ανακοινώνει

ότι προτίθεται να καταρτίσει Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) με τέσσερα (4) άτομα στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την πράξη: «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ» και ειδικότερα την τεχνική και διοικητική στήριξης για τη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων (προμετρήσεις, προϋπολογισμό, τεχνικές περιγραφές κ.ά) για την ορθή υλοποίηση του τεχνικού προγράμματος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Χωροταξίας, Υπηρεσίας Δόμησης, Τεχνικών Υπηρεσιών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας του Δήμου Ανατολικής Μάνης, δυνάμει του με αρ. πρωτ. 26831/07-11-2022 Αιτήματος, συνολικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης για δώδεκα μήνες, με δυνατότητα παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου της προγραμματικής Σύμβασης.

Οι Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) αφορούν:

 • ένα (1) άτομο με την ειδικότητα Π.Ε. Πολιτικού Μηχανικού ή Π.Ε. Αρχιτέκτονα Μηχανικού ή Π.Ε. Μηχανολόγου Μηχανικού ή Π.Ε. Τοπογράφου Μηχανικού ή Π.Ε. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Τ.Ε. Πολιτικού Μηχανικού ή Τ.Ε. Μηχανολόγου Μηχανικού ή Τ.Ε. Τοπογράφου Μηχανικού ή Τ.Ε. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού με εμπειρία στην παρακολούθηση και διαχείριση δημοσίων έργων ή συγχρηματοδοτούμενων έργων.
 • ένα (1) άτομο με την ειδικότητα Π.Ε. Πολιτικού Μηχανικού ή Π.Ε. Αρχιτέκτονα Μηχανικού ή Π.Ε. Μηχανολόγου Μηχανικού ή Π.Ε. Τοπογράφου Μηχανικού ή Π.Ε. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Τ.Ε. Πολιτικού Μηχανικού ή Τ.Ε. Μηχανολόγου Μηχανικού ή Τ.Ε. Τοπογράφου Μηχανικού ή Τ.Ε. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού.
 • ένα (1) άτομο με την ειδικότητα Π.Ε. Διοικητικού ή Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού ή Τ.Ε. Διοικητικού ή Τ.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού ή Τ.Ε. Διοικητικού – Λογιστικού με εμπειρία παρακολούθηση και διαχείριση δημοσίων έργων ή συγχρηματοδοτούμενων έργων.
 • ένα (1) άτομο με την ειδικότητα Π.Ε. Διοικητικού ή Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού ή Τ.Ε. Διοικητικού ή Τ.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού ή Τ.Ε. Διοικητικού – Λογιστικού ή Δ.Ε. Διοικητικού Οικονομικού.

Το αντικείμενο της σύμβασης συνδέεται αποκλειστικά με τις ανάγκες της Πράξης: «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ» και ειδικότερα την τεχνική και διοικητική στήριξης για τη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων (προμετρήσεις, προϋπολογισμό, τεχνικές περιγραφές κ.ά) για την ορθή υλοποίηση του τεχνικού προγράμματος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Χωροταξίας, Υπηρεσίας Δόμησης, Τεχνικών Υπηρεσιών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας του Δήμου Ανατολικής Μάνης και δεν καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες της Αναπτυξιακής Πάρνωνα.

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ιστορικό

Η Εταιρεία στο πλαίσιο των σκοπών και των δραστηριοτήτων της διαχειρίζεται προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους και προωθεί τοπικές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες σε διάφορους τομείς.

H Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. είναι ανώνυμη εταιρεία ειδικού σκοπού – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατά την έννοια του άρθρου 2 του Ν. 4674/2020. Είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο των Αναθετουσών Αρχών/ Αναθετόντων Φορέων της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με αριθμό εγγραφής ID 1936. Η Εταιρεία διαθέτει οργανωμένη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, καθώς και τεχνική και επιχειρησιακή ικανότητα, με κατάλληλο αριθμό και ειδικότητες τεχνικού προσωπικού και συνεργατών, σύμφωνα με την νομοθεσία που τη διέπει, προκειμένου να αναλάβει αρμοδιότητες εκτέλεσης έργων και μελετών, ώστε να μπορεί να παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης στους ΟΤΑ για την υλοποίηση των αναπτυξιακών δράσεών τους. Σύμφωνα με το οργανόγραμμα η Εταιρεία στελεχώνεται πλήρως με βάση την νομοθεσία, έχει οριστεί Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και έχουν αρμοδίως καθοριστεί τα γνωμοδοτούντα και αποφαινόμενα όργανα.

Η Εταιρεία στα καταστατικά της κείμενα περιλαμβάνει την επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική στήριξη των ΟΤΑ και των ενώσεών τους, την υποστήριξη και εφαρμογή της αναπτυξιακής πολιτικής των δήμων και των περιφερειών, την ωρίμανση έργων υποδομής και την υλοποίηση πολιτικών κοινωνικής συνοχής, ψηφιακής σύγκλισης και αειφόρου ανάπτυξης.

Σύμφωνα με τα παραπάνω η Εταιρεία έχει προβεί στη σύναψη της από 04-08-2022 Προγραμματική Σύμβαση (Α.Π. 18235/05-08-2022) κατ’ εφαρμογή του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 σε συνδυασμό με τα άρθρα 12 και 44 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 2 του Ν. 4674/2020, όπως ισχύουν με τον Δήμο Ανατολικής Μάνης για την πράξη: «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ».

Αντικείμενο του Έργου

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα δια της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της έχει αναλάβει την τεχνική και διοικητική στήριξης για τη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων (προμετρήσεις, προϋπολογισμό, τεχνικές περιγραφές κ.ά) για την ορθή υλοποίηση του τεχνικού προγράμματος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Χωροταξίας, Υπηρεσίας Δόμησης, Τεχνικών Υπηρεσιών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας του Δήμου Ανατολικής Μάνης για την οργάνωση, ωρίμανση, σχεδιασμό και υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων.

Συγκεκριμένα, η υποστήριξη αφορά στα κάτωθι:

 • Στη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας
 • Στην παροχή υποστήριξης για τη δημοπράτηση των κάθε είδους έργων και μελετών, καθώς και για την κατακύρωση ή επανάληψη των διαγωνισμών.
 • Στην υποστήριξη στην κατάρτιση και υπογραφή των συμβάσεων για την εκτέλεση μελετών, έργων και προμηθειών.
 • Στην υποστήριξη στον έλεγχο των δικαιολογητικών πληρωμής των έργων και προμηθειών.
 • Στη μέριμνα για την τήρηση πάσης φύσεως αρχείων (π.χ. αρχείο μελετών, έργων, κοστολογικά
 • αρχεία, αρχεία σχεδίων, αποφάσεων Δ.Σ., νομοθεσίας και νομολογιών)
 • Στην υποστήριξη στη σύνταξη πάσης φύσεως τεχνικών μελετών.
 • Στην ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και προϋπολογισμών έργων, μελετών, υπηρεσιών
 • Στην τεκμηρίωση σκοπιμότητας προτάσεων και παρεμβάσεων
 • Στην ανάλυση έργων, μελετών και υπηρεσιών
 • Στις επαληθεύσεις και ταυτοποιήσεις οικονομικών στοιχείων
 • Στην παρακολούθηση της πορείας του αντικειμένου συμβάσεων και συγκέντρωσης συνολικών στοιχείων ταυτοποίησης
 • Στην παρακολούθηση της διαδικασίας διαγωνισμών
 • Στην οργάνωση φακέλων διεκδίκησης χρηματοδότησης και
 • Στον έλεγχο διαδικασιών ένταξης σε χρηματοδοτικά προγράμματα

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα υποβολής πρότασης συμμετοχής στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έχουν τα φυσικά πρόσωπα τα οποία :

α) Δεν έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων.

β) Έχουν εκπληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί απ’ αυτήν (για τους άνδρες υποψήφιους).

γ) Δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή.

δ) Δεν έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην Υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δκηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, απιστία περί την Υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση ή έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

ε) Δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε.

στ) Είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ομογενείς.

ζ) Έχουν τα τυπικά προσόντα που αντιστοιχούν στη θέση εργασίας για την οποία εκδηλώνουν ενδιαφέρον.

η) Δεν διώκονται και δεν έχουν καταδικαστεί για πλημμέλημα από δόλο, για το οποίο προβλέπεται ποινή φυλάκισης άνω του έτους ή έχει καταλογισθεί ποινή άνω των έξι μηνών.

θ) Δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή, βάσει δικαστικής απόφασης αρμόδιας αρχής κράτους μέλους η οποία ισχύει και έχει ισχύ δεδικασμένου.

ι) Δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο έχει διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο.

κ) Αποδέχονται τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης με δήλωσή τους στην πρόταση υποψηφιότητας.

λ) Έχουν υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μαζί με την πρόταση υποψηφιότητας και εντός της καταληκτικής ημερομηνίας.

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. διατηρεί το δικαίωμα επαλήθευσης των παραπάνω στοιχείων και των απαιτούμενων δικαιολογητικών, με οποιοδήποτε τρόπο κρίνει σκόπιμο, συμπεριλαμβανομένου του αρχείου άλλων Υπηρεσιών σύμφωνα με το Άρθρο 9, παράγρ. 4 του Ν. 1599/1986.

Πιθανή μη αποδοχή του παραπάνω ελέγχου από συμμετέχοντα, αποτελεί λόγο απόρριψης της συμμετοχής του.

 

ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ – ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Υπεύθυνοι για τη διανομή της Πρόσκλησης και την παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες είναι η κα. Άννα Κορδονούρη και η κα. Μαρίνα Τριτάκη, στα τηλέφωνα 27570 22807-8.

Το υλικό της Πρόσκλησης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Πάρνωνα: www.parnonas.gr, απ’ όπου μπορούν να το προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) στα Κεντρικά Γραφεία της Αναπτυξιακής Πάρνωνα στο Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ. 22300 μέχρι την 21/12/2022 και ώρα 16:00 με την επισήμανση «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».

Οι Φάκελοι Συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για την κατάρτιση Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την πράξη: «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ» και ειδικότερα την τεχνική και διοικητική στήριξης για τη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων (προμετρήσεις, προϋπολογισμό, τεχνικές περιγραφές κ.ά) για την ορθή υλοποίηση του τεχνικού προγράμματος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Χωροταξίας, Υπηρεσίας Δόμησης, Τεχνικών Υπηρεσιών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας του Δήμου Ανατολικής Μάνης, και να πρωτοκολληθούν μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα.

Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης.

Οι Ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για μία (1) ειδικότητα

 

ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από Επιτροπή Αξιολόγησης και η λήψη της τελικής απόφασης θα γίνει από τα αρμόδια όργανα της Αναπτυξιακής Πάρνωνα και θα καταρτισθεί για αυτό πίνακας κατάταξης.

 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. θα αναρτήσει τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στην ιστοσελίδα της (www.parnonas.gr) και στα γραφεία της.

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στην Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α.

 

Λεωνίδιο, 07/12/2022

Για την Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α.

O Διευθύνων Σύμβουλος

Μαρίνης Μπερέτσος

08/12/2022