ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, εξάμηνης διάρκειας στο Δήμο,ανταποδοτικού χαρακτήρα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

31/07/2012