ΠΑΡΑΤΑΣΗ Ανοιχτής πρόσκλησης συγκρότησης ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης του ∆ήµου Ανατολικής Μάνης

 

       
   	 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

Γύθειο, 03.10.2019

Αριθμ. Πρωτ.:13544

 

 

 

 

 

 

 

 

  ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Ανοιχτής πρόσκλησης συγκρότησης

∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης του ∆ήµου Ανατολικής Μάνης

 

 

Η Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

του Δήμου Ανατολικής Μάνης

Έχοντας υπόψη :

  1. Την υπ’ αριθ. 164/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού µας Συµβουλίου, περί έγκρισης Κανονισµού Λειτουργίας της Επιτροπής ∆ιαβούλευσης ∆ήμου Ανατολικής Μάνης και σε εφαρµογή του άρθρου 76 «∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης» του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010), καθώς και της εγκυκλίου 59/74896/30-12-2010 του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης µε θέµα «Θεσµικές αλλαγές του προγράµµατος Καλλικράτης», περί συγκρότησης ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης.
  2. Το άρθρο 76 Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν.4555/18.

 

Προσκαλεί να καταθέσουν εγγράφως τη βούλησή τους για συµµετοχή στην ∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης του ∆ήµου Ανατολικής Μάνης και να ορίσουν εκπροσώπους τους και αναπληρωµατικούς αυτών, οι παρακάτω εκπρόσωποι των φορέων της Τοπικής Κοινωνίας, ήτοι:

α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων

β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων

γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών

δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα

ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων

στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων

ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών

η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών

θ) εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων νέων και

ι) δημότες

 

Παράταση Υποβολής υποψηφιοτήτων:

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται εγγράφως µέχρι και την 25η Οκτωβρίου 2019, ηµέρα Παρασκευή κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Όλες οι υποψηφιότητες πρέπει να περιλαµβάνουν τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας [Επωνυµία/Ονοµατεπώνυµο, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση, Τ.Κ., ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (εφόσον υπάρχει)].

 

Πληροφορίες:

Η πρόσκληση και η αίτηση συμμετοχής βρίσκονται αναρτημένες και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.anatolikimani.gov.gr. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλαµβάνουν έντυπη αίτηση & να απευθύνονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες και στους υπαλλήλους του Δήμου κ. Κάτσαρη Άννα και κ. Μανωλάκο Εμμανουήλ, τηλ. επικ. 2733360350 και 2733360305.

 

 
 

Συν/να:

 Αίτηση Συµµετοχής

 

 

 

 

 

Η Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

του Δήμου Ανατολικής Μάνης

 Γεωργία Αν. Λυροφώνη

 

Πρόσκληση συγκρότησης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Ανατολικής Μάνης

18/10/2019