Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 13/09/2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, την 13η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

09/09/2013