Δικαιολογητικά για χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής

  1. Αίτηση του ενδιαφερομένου με πλήρη στοιχεία ταυτότητας.
  2. Τρεις (3) πρόσφατες φωτογραφίες.
  3. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας (επικυρωμένο).
  4. Σχεδιάγραμμα κάτοψης του καταστήματος σε κλίμακα 1:50 από Ηλεκτρολόγο - Μηχανικό στο οποίο θα απεικονίζονται η κονσόλα μίξης ήχου και τα ηχεία. (3) αντίγραφα
  5. Τεχνική Έκθεση Μηχανολόγου Μηχανικού ότι έχει γίνει πλήρη και αποτελεσματική ηχομόνωση σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα. (4) αντίγραφα.
  6. Φωτοαντίγραφο επικυρωμένο της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος.
  7. Άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικής (........).

28/06/2011