Xορήγηση δικαιολογητικών ίδρυσης λειτουργίας ποιμνιοστασίων με κτιριακή συγκρότηση άνω των τριών ισοδύναμων ζώων.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά αδειών ίδρυσης λειτουργίας ποιμνιοστασίων με κτιριακή συγκρότηση άνω των τριών ισοδύναμων ζώων.

Για τη χορήγηση σχετικής γνωμοδότησης για άδεια ίδρυσης από την Α΄Βάθμια Επιτροπή Σταυλισμών απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά.

 

 1. Αίτηση ενδιαφερομένου - Διαβιβαστικό του Δήμου
 2. Συνοπτική Έκθεση
  Η οποία θα συντάσσεται από αρμόδιο γεωτεχνικό υπάλληλο της Νομαρχίας ή της Α.Τ.Ε. κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμενου προς την αρμόδια Νομαρχιακή υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας ή προς την Α.Τ.Ε. αντίστοιχα και σε περίπτωση αδυναμίας, από γεωτεχνικό υπάλληλο συνεταιριστικής οργανώσεως ή από ιδιώτη μηχανικό (κατά προτίμηση Υγειονολόγο) ή ιδιώτη αρμόδιο γεωτεχνικό. Η έκθεση όταν συντάσσεται από γεωτεχνικό υπάλληλο Συνεταιριστικής οργανώσεως ή από ιδιώτη μηχανικό ή ιδιώτη αρμόδιο γεωτεχνικό, θα πρέπει απαραιτήτως να θεωρείται από την αρμόδια Νομαρχιακή υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας.
  Η έκθεση θα αναφέρει με τη βοήθεια αποσπάσματος τοπογραφικού χάρτη της περιοχής υπό κλίμακα 1 : 10.000 μέχρι 1 : 2.500 (προτιμάται ο χάρτης της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού κλίμακας 1 : 5.000) :
  • Τη θέση της μελλοντικής πτηνο - κτηνοτροφικής μονάδας και την απόσταση των κτιρίων αυτής, από τα όρια ξένων ιδιοκτησιών γης.
  • Τα όρια του οικοπέδου, στο οποίο θα εγκατασταθεί η μονάδα
  • Τις γειτονικές και σε πεαφή με το υπόψη οικόπεδο, ιδιοκτησίες, με ονόματα ιδιοκτητών και τις συνήθεις καλλιέργειες ή άλλη χρήση γης, καθώς και τις χρ΄σηεις γης με τα υπάρχοντα σε αυτές κατίσματα σε απόσταση πεντακοσίων ( 500) μέτρων .
  • Τις πλησιέστερες νόμιμες κατοικίες πτηνο - κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, παραδοσιακούς οικισμούς, εθνικούς και επαρχιακούς δρόμους, σιδηροδρομικές γραμμές ποτάμια λίμνες, ακτές αρχαιολογικούς και τουριστικούς χώρους και χώρους που παρουσιάζουν τουριστικό ενδιαφέρον, τα υπάρχοντα ή εκείνα που προβλέπεται κατά νόμιμο τρόπο να αναγερθούν Νοσοκομεία , ευαγή Ιδρύματα, Εκπαιδευτήρια, Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τουριστικά καταλύματα, βιομηχανικές βιοτεχνίες και εργαστήρια καθώς και όμοια που παράγουν προϊόντα που απαιτούν υγειονομική προστασία, κατασκηνωτικούς χώρους, λουτροπόλεις, άλλους χώρους που απαιτούν επίσης υγειονομική προστασία, στρατόπεδα και Μοναστήρια.
  • Τη φορά των επικρατούντων ανέμων
  • Τη χρήση των υπογείων νερών ( πηγάδια , γεωτρήσεις, για ύδρευση, άρδευση ή άλλη χρήση)
  • Τα υπάρχοντα γύρω επιφανειακή νερά ή και πηγές και τη συνήθη χρήση των νερών αυτών .
  • Την υπάρχουσα κατάσταση και χρήση των ρευμάτων προς τα κατάντη του οικοπέδου, στο οποίο θα εγκατασταθεί η πτηνο - κτηνοτροφική μονάδα.
  • Την αρχιτεκτονική και τη λειτουργικότητα των εγκαταστάσεων .
  • Οτιδήποτε άλλο κρίνει χρήσιμο και σκόπιμο για να δοθεί σαφής εικόνα , κατά τον έλεγχο της πτηνο-κτηνοτροφικής εγκαταστάσεως .
 3. Τοπογραφικό Διάγραμμα
  στο οποίο θα απεικονίζεται η θέση ιδιοκτησίας με τα όρια των πλησιέστερων οικισμών ( χ3).
 4. Διάγραμμα κάλυψης
  στο οποίο θα απεικονίζεται η θέση των κτηρίων και των λοιπών εγκαταστάσεων εντός χώρου ιδιοκτησίας.
 5. Σχεδιαγράμματα
  Κάτοψης - όψης - Τομής ( χ3)
 6. Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων ( Απόφαση Νομάρχη ) χ1.
 7. Τεχνική έκθεση διαχείρισης κόπρου
  θα συντάσσεται από διπλωματούχο μηχανικό (κατά προτίμηση Υγιεινολόγο) ή Γεωτεχνικό και θα αναφέρει :
  • Την ημερήσια ποσότητα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της σειράς κόπρου.
  • Την περιγραφή του τρόπου συλλογής διαχωρισμού, αποθηκεύσεως και τυχόν επεξεργασίας ( συμπεριλαμβανόμενης και της χωνεύσεως ) της στερεάς κόπρου.
  • Τον τρόπο τελικής διαθέσεως της στερεάς κόπρου. Ειδικά για τα στερεά απόβλητα των αιγοπροβάτων δεν απαιτείται μελέτη αλλά μόνο τεχνική έκθεση .
  • Προκειμένου, για εγκαταστάσεις χοιροστασίων και βουστασίων η μελέτη θα περιλαμβάνει επί πλέον και την εδαφική έκταση (επιφάνεια και τοποθεσία) τη σύνθεση του εδάφους τα είδη τυχόν καλλιεργειών και τις αποστάσεις του χώρου διαθέσεως από κατοικημένους ή συχναζόμενους τόπους, τα επιφανειακά νερά, πηγές κ.λ.π. με απαιτούμενα αντίστοιχα σχέδια ( χ3).

 8. Έγκριση μελέτης διάθεσης λυμάτων από την Δ/νση Δημόσιας Υγείας

Είναι το έγγραφο που χρησιμοποιείται από το τμήμα Περιβάλλοντος της Δ/νσης Πολεοδομίας για την έγκριση των Περιβαλλοντικών ΄Όρων .

Για τη χορήγηση σχετικής γνωμοδότησης για άδεια λειτουργίας από την Α/βάθμια Επιτροπή Σταυλισμών απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά :

 1. Αίτηση ενδιαφερομένου - Διαβιβαστικό του Δήμου
 2. Αντίγραφο της άδειας ίδρυσης ποιμνιοστασίου που συνοδεύεται από τοπογραφικό, διάγραμμα κάλυψης, κάτοψη, όψη, τομή ( χ1).
 3. Αντίγραφο της Συνοπτικής Έκθεσης ( χ1)
 4. Αντίγραφο Τοπογραφικού διαγράμματος της Οικοδομικής Άδειας
 5. Αντίγραφο Διαγράμματος κάλυψης της Οικοδομικής Άδειας
 6. Αντίγραφα Σχεδιαγραμμάτων κάτοψης όψης τομής της Οικοδομικής άδειας (χ3)
 7. Αντίγραφο οικοδομικής άδειας θεωρημένη από την Δ/νση Πολεοδομίας ( χ1).
 8. Έγκριση περιβαλλοντικών όρων ( χ1)
 9. Τεχνική μελέτης διάθεσης λυμάτων από την Δ/νση Δημόσιας Υγείας .

 

Σύμφωνα με την Υγειονομική Διάταξη 2000/95, εκτός των ανωτέρων δικαιολογητικών, η αρμόδια Επιτροπή ή και Υγειονομική Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό στοιχείο, το οποίο θα κρίνει απαραίτητο, για την διαμόρφωση σαφέστατης γνώμης. Σε περίπτωση έλλειψης οποιουδήποτε δικαιολογητικού οι φάκελοι θα επιστρέφονται στον Δήμο .

28/06/2011