Αποκεντρωμένη Υπηρεσία με έδρα την Αρεόπολη

Οι αρμοδιότητες των επί μέρους οργανικών μονάδων που είναι εγκατεστημένες στην Αρεόπολη είναι οι εξής:

Α. Γραφείο Διοικητικών θεμάτων και εξυπηρέτησης
του Πολίτη που υπάγεται στο κεντρικό Τμήμα Δημοτικής
Κατάστασης και Ληξιαρχείου

Α. Γραφείο Διοικητικών θεμάτων και εξυπηρέτησης του Πολίτη που υπάγεται στο κεντρικό Τμήμα Δημοτικής

Κατάστασης και Ληξιαρχείου

Αρμοδιότητες σε θέματα δημοτικής κατάστασης σε τοπικό επίπεδο

Αρμοδιότητες σε θέματα Ληξιαρχείου

Β. Γραφείο Οικονομικών θεμάτων που υπάγεται στο κεντρικό Ταμείο

Γ. Γραφείο Συντήρησης υποδομών που υπάγεται στο κεντρικό Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών

Δ. Γραφείο καθαριότητας και ανακύκλωσης για οδοκαθαρισμό και αποκομιδή απορριμμάτων (δημοτικών ενοτήτων Ανατολικής Μάνης και Οιτύλου)


Στελέχωση τμήματος:

Προϊσταμένη: Σπανέα Ελένη, με στοιχεία επικοινωνίας: τηλ. 2733-3-414, email: espanea@1315.syzefxis.gov.gr

Μιχαλακάκου Νικολέτα, με στοιχεία επικοινωνίας: τηλ. 2733-3-404, email: nmixalakakou@1315.syzefxis.gov.gr

Σωτηράκου Ελένη, με στοιχεία επικοινωνίας: τηλ. 2733-3-417, email: elsotirakou@1315.syzefxis.gov.gr

28/08/2019