Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Απασχόλησης, Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης


Το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδεί-
ας, Απασχόλησης, Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυ-
ξης είναι αρμόδιο για το σχεδιασμό και την εφαρμογή
της κοινωνικής πολιτικής, των πολιτικών ισότητας των
φύλων καθώς και για την προστασία και προαγωγή της
δημόσιας υγείας στην περιοχή του Δήμου, με τη λήψη
των καταλλήλων μέτρων και τη ρύθμιση των σχετικών
δραστηριοτήτων.
Συγχρόνως το Τμήμα είναι αρμόδιο για την προώθηση
και ρύθμιση ζητημάτων της πρωτοβάθμιας και δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης, την προώθηση της Διά Βίου
Μάθησης, καθώς και για το σχεδιασμό και την εφαρμογή
προγραμμάτων Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς.
Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες του Τμήματος στο
πλαίσιο της αποστολής του, καθορίζονται από τις ισχύ-
ουσες διατάξεις νόμων, διαταγμάτων και υπουργικών
αποφάσεων.
Το τμήμα θα έχει κυρίως επιτελικό ρόλο σχεδιασμού
της κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο, ώστε να
είναι σαφώς διακριτό από τις υπηρεσίες που θα παρέχο-
νται από τα δημοτικά Νομικά Πρόσωπα. Επίσης θα μπο-
ρεί να υλοποιεί δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα, χωρίς
όμως να επικαλύπτεται με τη λειτουργία των Νομικών
Προσώπων και μόνο συμπληρωματικά προς αυτά.
Το τμήμα είναι επίσης αρμόδιο για την προώθηση της
απασχόλησης και την εφαρμογή ενεργειών τουριστικής
ανάπτυξης.

Το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Απασχόλησης, Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης είναι αρμόδιο για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής, των πολιτικών ισότητας των φύλων καθώς και για την προστασία και προαγωγή της δημόσιας υγείας στην περιοχή του Δήμου, με τη λήψη των καταλλήλων μέτρων και τη ρύθμιση των σχετικών δραστηριοτήτων. Συγχρόνως το Τμήμα είναι αρμόδιο για την προώθηση και ρύθμιση ζητημάτων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, την προώθηση της Διά Βίου Μάθησης, καθώς και για το σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες του Τμήματος στο πλαίσιο της αποστολής του, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις νόμων, διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων. Το τμήμα θα έχει κυρίως επιτελικό ρόλο σχεδιασμού της κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο, ώστε να είναι σαφώς διακριτό από τις υπηρεσίες που θα παρέχονται από τα δημοτικά Νομικά Πρόσωπα. Επίσης θα μπορεί να υλοποιεί δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα, χωρίς όμως να επικαλύπτεται με τη λειτουργία των Νομικών Προσώπων και μόνο συμπληρωματικά προς αυτά. Το τμήμα είναι επίσης αρμόδιο για την προώθηση της απασχόλησης και την εφαρμογή ενεργειών τουριστικής ανάπτυξης.


Στελέσωση τμηάμτος:

Προϊσταμένη: Μπακή Βασιλική, με στοιχεία επικοινωνίας: τηλ. 2733-3-347, email: vasbaki@1315.syzefxis.gov.gr

28/08/2019