Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών


Η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσι-
ών είναι αρμόδια για την τήρηση των διαδικασιών και
αρχείων που αφορούν την δημοτική κατάσταση και την
καταγραφή των ληξιαρχικών γεγονότων στην περιοχή
του Δήμου, για τον σχεδιασμό και τον συντονισμό εφαρ-
μογής των πολιτικών, συστημάτων και διαδικασιών που
αποσκοπούν στην ορθολογική διοίκηση/διαχείριση του
ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου και για την παροχή
γενικών υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης προς τις
δημοτικές υπηρεσίες. Παράλληλα η Διεύθυνση είναι αρ-
μόδια για την αποτελεσματική τήρηση των οικονομικών
προγραμμάτων λειτουργίας του Δήμου, τη σωστή απει-
κόνιση των οικονομικών πράξεων και τη διαχείριση των
εσόδων και δαπανών του, καθώς και τη διασφάλιση και
αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας και την αποτελε-
σματική διενέργεια όλων των νόμιμων διαδικασιών που
απαιτούνται για την προμήθεια υλικών, εξοπλισμού και
υπηρεσιών του Δήμου. Επίσης το Τμήμα είναι αρμόδιο
για την παρακολούθηση, αδειοδότηση και εποπτεία των
εμπορικών δραστηριοτήτων στην περιοχή του Δήμου
και την προστασία του καταναλωτή καθώς επίσης και για
τη διαχείριση και λειτουργία των Κοιμητηρίων.

Η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων που αφορούν την δημοτική κατάσταση και την καταγραφή των ληξιαρχικών γεγονότων στην περιοχή του Δήμου, για τον σχεδιασμό και τον συντονισμό εφαρμογής των πολιτικών, συστημάτων και διαδικασιών που αποσκοπούν στην ορθολογική διοίκηση/διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου και για την παροχή γενικών υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης προς τις δημοτικές υπηρεσίες. Παράλληλα η Διεύθυνση είναι αρμόδια για την αποτελεσματική τήρηση των οικονομικών προγραμμάτων λειτουργίας του Δήμου, τη σωστή απεικόνιση των οικονομικών πράξεων και τη διαχείριση των εσόδων και δαπανών του, καθώς και τη διασφάλιση και αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας και την αποτελεσματική διενέργεια όλων των νόμιμων διαδικασιών που απαιτούνται για την προμήθεια υλικών, εξοπλισμού και υπηρεσιών του Δήμου. Επίσης το Τμήμα είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση, αδειοδότηση και εποπτεία των εμπορικών δραστηριοτήτων στην περιοχή του Δήμου και την προστασία του καταναλωτή καθώς επίσης και για τη διαχείριση και λειτουργία των Κοιμητηρίων.


Στελέχωση Διεύθυνσης:

Αναπληρωτής Διευθυντής: Βορβολάκος Παναγιώτης, με στοιχεία επικοινωνίας: τηλ. 2733-3-60306, email: pvorvolakos@1315.syzefxis.gov.gr

 

28/08/2019