Υπηρεσίες


 • Οι Κεντρικές Υπηρεσίες είναι εγκατεστημένες στην
  έδρα του Δήμου και περιλαμβάνουν τις παρακάτω ορ-
  γανικές μονάδες ομαδοποιημένες σε ενότητες συναφούς
  σκοπού και αντικειμένου:
  ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
  ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ
  1. Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Δημάρχου, Επικοινω-
  νίας, Δημοσίων Σχέσεων και Διοικητικής Βοήθειας, που
  περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία.
  α) Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου.
  β) Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων.
  γ) Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας.
  2. Νομική Υπηρεσία.
  3. Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας.
  ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
  1. Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης,
  Πληροφορικής και Διαφάνειας που περιλαμβάνει ειδι-
  κότερα τα παρακάτω γραφεία:
  α) Γραφείο Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργά-
  νωσης.
  β) Γραφείο Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινω-
  νιών (ΤΠΕ).
  γ) Γραφείο Διαφάνειας
  ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
  ΖΩΗΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ
  1. Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Χωροταξίας, Υπηρεσίας
  Δόμησης, Τεχνικών Υπηρεσιών και Αγροτικής Ανάπτυξης
  και Αλιείας που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω
  διοικητικές ενότητες:
  α) Τμήμα Υπηρεσίας Δόμησης, Ελέγχου Κατασκευών,
  Χωροταξίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών
  β) Τμήμα Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προστασίας,
  Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Πρασίνου
  και Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας
  γ) Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
  ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
  1. Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας,
  Παιδείας, Απασχόλησης, Πολιτισμού και Τουριστικής
  Ανάπτυξης που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω
  γραφεία:
  α) Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισό-
  τητας των Φύλων.
  β) Γραφείο Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας
  Υγείας.
  γ) Γραφείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης, Πολιτισμού.
  δ) Γραφείο Απασχόλησης και Τουριστικής Ανάπτυξης.
  Τεύχος Β’ 2952/29.08.2017 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33585
  ΕΝΟΤΗΤΑ Ε: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟ-
  ΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
  1. Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
  που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές
  ενότητες:
  α) Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου.
  β) Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου.
  γ) Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέ-
  ριμνας.
  δ) Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμη-
  θειών.
  ε) Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας, Ταμείου, Αδειοδοτήσε-
  ων και Εμπορικών Δραστηριοτήτων.
  στ) Τμήμα ΚΕΠ.
  Άρθρο 2
  ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Οι Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες του Δήμου είναι εγκα-
  τεστημένες στην έδρα των δημοτικών ενοτήτων, εξυ-
  πηρετούν τις δημοτικές/τοπικές κοινότητες της ενότη-
  τας και περιλαμβάνουν υπηρεσίες οι οποίες υπάγονται
  διοικητικά σε αντίστοιχες Διευθύνσεις ή Τμήματα των
  Κεντρικών Υπηρεσιών του Δήμου.
  ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ
  ΤΗΝ ΑΡΕΟΠΟΛΗ
  1. Γραφείο Διοικητικών θεμάτων και εξυπηρέτησης
  του Πολίτη που υπάγεται στο κεντρικό Τμήμα Δημοτικής
  Κατάστασης και Ληξιαρχείου.
  2. Γραφείο Οικονομικών θεμάτων που υπάγεται στο
  κεντρικό Ταμείο.
  3. Γραφείο Συντήρησης υποδομών που υπάγεται στο
  κεντρικό Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών.
  4. Γραφείο ΚΕΠ που υπάγεται στο κεντρικό Τμήμα ΚΕΠ.
  5. Γραφείο καθαριότητας και ανακύκλωσης για οδο-
  καθαρισμό και αποκομιδή απορριμμάτων που υπάγε-
  ται στο κεντρικό Τμήμα Περιβάλλοντος, Καθαριότητας,
  Ανακύκλωσης, Συντήρησης Πρασίνου και Αγροτικής
  Ανάπτυξης και Αλιείας.
  ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ
  ΤΟΝ ΚΟΤΡΩΝΑ
  1. Γραφείο Διοικητικών θεμάτων και εξυπηρέτησης
  του Πολίτη που υπάγεται στο κεντρικό Τμήμα Δημοτικής
  Κατάστασης και Ληξιαρχείου.
  2. Γραφείο Οικονομικών θεμάτων που υπάγεται στο
  κεντρικό Ταμείο.
  3. Γραφείο Συντήρησης υποδομών που υπάγεται στο
  κεντρικό Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών.
  4. Γραφείο ΚΕΠ που υπάγεται στο κεντρικό Τμήμα ΚΕΠ.
  ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ
  ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ
  1. Γραφείο Διοικητικών θεμάτων και εξυπηρέτησης
  του Πολίτη που υπάγεται στο κεντρικό Τμήμα Δημοτικής
  Κατάστασης και Ληξιαρχείου.
  2. Γραφείο Οικονομικών θεμάτων που υπάγεται στο
  κεντρικό Ταμείο.
  3. Γραφείο Συντήρησης υποδομών που υπάγεται στο
  κεντρικό Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών.
 • Οι Κεντρικές Υπηρεσίες είναι εγκατεστημένες στην έδρα του Δήμου και περιλαμβάνουν τις παρακάτω οργανικές μονάδες ομαδοποιημένες σε ενότητες συναφούς σκοπού και αντικειμένου:

 • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ
 • Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Δημάρχου, Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων και Διοικητικής Βοήθειας, που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία.
 • α) Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου.
 • β) Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων.
 • γ) Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας.

 • Νομική Υπηρεσία.

 • Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας.

 • ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 • Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης,Πληροφορικής και Διαφάνειας που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία:
 • α) Γραφείο Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης.
 • β) Γραφείο Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).
 • γ) Γραφείο Διαφάνειας
 • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ
 • Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Χωροταξίας, Υπηρεσίας Δόμησης, Τεχνικών Υπηρεσιών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:
 • α) Τμήμα Υπηρεσίας Δόμησης, Ελέγχου Κατασκευών, Χωροταξίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών
 • β) Τμήμα Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προστασίας,Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Πρασίνου και Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας
 • γ) Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
 • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
 • Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Απασχόλησης, Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία:
 • α) Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων.
 • β) Γραφείο Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας.
 • γ) Γραφείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης, Πολιτισμού.
 • δ) Γραφείο Απασχόλησης και Τουριστικής Ανάπτυξης.
 • ε) Γραφείο Βοήθεια στο Σπίτι
 • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 • Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:
 • α) Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου.
 • β) Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου.
 • γ) Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας.
 • δ) Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών.
 • ε) Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας, Ταμείου, Αδειοδοτήσεων και Εμπορικών Δραστηριοτήτων.
 • στ) Τμήμα ΚΕΠ.
 • ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 • Οι Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες του Δήμου είναι εγκατεστημένες στην έδρα των δημοτικών ενοτήτων, εξυπηρετούν τις δημοτικές/τοπικές κοινότητες της ενότητας και περιλαμβάνουν υπηρεσίες οι οποίες υπάγονται διοικητικά σε αντίστοιχες Διευθύνσεις ή Τμήματα των Κεντρικών Υπηρεσιών του Δήμου.
 • ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΑΡΕΟΠΟΛΗ
 • 1. Γραφείο Διοικητικών θεμάτων και εξυπηρέτησης του Πολίτη που υπάγεται στο κεντρικό Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου.
 • 2. Γραφείο Οικονομικών θεμάτων που υπάγεται στο κεντρικό Ταμείο.
 • 3. Γραφείο Συντήρησης υποδομών που υπάγεται στο κεντρικό Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών.
 • 4. Γραφείο ΚΕΠ που υπάγεται στο κεντρικό Τμήμα ΚΕΠ.
 • 5. Γραφείο καθαριότητας και ανακύκλωσης για οδοκαθαρισμό και αποκομιδή απορριμμάτων που υπάγεται στο κεντρικό Τμήμα Περιβάλλοντος, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Πρασίνου και Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας.
 • ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟΝ ΚΟΤΡΩΝΑ
 • 1. Γραφείο Διοικητικών θεμάτων και εξυπηρέτησης του Πολίτη που υπάγεται στο κεντρικό Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου.
 • 2. Γραφείο Οικονομικών θεμάτων που υπάγεται στο κεντρικό Ταμείο.
 • 3. Γραφείο Συντήρησης υποδομών που υπάγεται στο κεντρικό Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών.
 • 4. Γραφείο ΚΕΠ που υπάγεται στο κεντρικό Τμήμα ΚΕΠ.
 • ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ
 • 1. Γραφείο Διοικητικών θεμάτων και εξυπηρέτησης του Πολίτη που υπάγεται στο κεντρικό Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου.
 • 2. Γραφείο Οικονομικών θεμάτων που υπάγεται στο κεντρικό Ταμείο.
 • 3. Γραφείο Συντήρησης υποδομών που υπάγεται στο κεντρικό Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών.

 

 

02/06/2011