Αναπλάσεις Διαμορφώσεις Δ.Ε. Ανατολικής Μάνης για Τ.Κ. Πυρρίχου και Τ.Κ. Λάγιας

λογότυπο

 

Ταμείο Χρηματοδότησης: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - LEADER

Πρόγραμμα Χρηματοδότησης: «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», Μέτρο 19: «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)», ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων», ΔΡΑΣΗ 19.2.4: «Βασικές Υπηρεσίες & Ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές», ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.1 «Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία εντός οικισμού), συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια.»,

ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.3: «Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: σημάνσεις, δημόσιοι κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές)»

Προϋπολογισμός: 74.000,00 €

Συνοπτική Περιγραφή:

Η προτεινόμενη πράξη αφορά εργασίες ανάπλασης δημοτικών οδών εντός οικισμού Λάγιας του Δήμου Ανατολικής Μάνης και εργασίες ανάπλασης στο Δημοτικό Κατάστημα του Πυρρίχου.

Κρίνεται απαραίτητο να γίνει αλλαγή της εικόνας της οδού με υλικά πιο φιλικά στον παραδοσιακό οικισμό. Αναγκαίος είναι και ο φωτισμός των δημοτικών δρόμων προσφέροντας μεγαλύτερη ασφάλεια και άνεση στη διέλευση πεζών κατά τις νυχτερινές ώρες.

 

Φωτογραφικό Υλικό:

08/04/2022