Αναπλάσεις Διαμορφώσεις Δ.Ε. Ανατολικής Μάνης για Τ.Κ. Κότρωνα και Τ.Κ. Έξω Νυμφίου

λογότυπο

Ταμείο Χρηματοδότησης: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - LEADER

Πρόγραμμα Χρηματοδότησης:  «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», Μέτρο 19: «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)», ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων», ΔΡΑΣΗ 19.2.4: «Βασικές Υπηρεσίες & Ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές», ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.1 «Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία εντός οικισμού), συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια.»,

ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.3: «Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: σημάνσεις, δημόσιοι κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές)»

Προϋπολογισμός: 73.000,00 €

 

Συνοπτική Περιγραφή:

Α.  Εργασίες ανάπλασης της πλατείας του οικισμού Φλομοχωρίου και περιλαμβάνει αναλυτικά τις παρακάτω εργασίες:

1. Καθαιρέσεις τμήματος υφιστάμενης λιθοδομής στην περίμετρο της πλατείας

2. Εκρίζωση δένδρων και φύτευση νέων

3. Μεταφορά υφιστάμενου ηρώου

4. Νέες αργολιθοδομές μίας και δύο ορατών όψεων

5. Επιστρώσεις στηθαίων με μάρμαρο πάχους 10 εκ.

6. Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων

7. Διαμορφώσεις ισοπέδωσης χώρου πλατείας

8. Εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού δικτύου για δημοτικό φωτισμό

9. Τοποθέτηση μαρμάρινων κρασπέδων και επίστρωση με ορθογωνισμένη πέτρα με επεξεργασία τεχνητής παλαίωσης

10. Νέα φωτιστικά σώματα

 

Β. Εργασίες ανάπλασης δημοτικού χώρου στην Αλύπα και περιλαμβάνει αναλυτικά τις παρακάτω εργασίες:

1. Νέες αργολιθοδομές μίας και δύο ορατών όψεων

2. Επιστρώσεις στηθαίων με μάρμαρο πάχους 10 εκ.

3. Κατασκευή λιθόστρωτου μέσου πάχους 25 εκ.

 

Φωτογραφικό Υλικό:

08/04/2022