Πρόσληψη στον Δήμο Ανατολικής Μάνης: ενός (1) Οδηγού και οκτώ (8) Εργατών Καθαριότητας με σύμβαση ορισμένου χρόνου δύο (2) μηνών για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών καθαριότητας.

Πρόσληψη στον Δήμο Ανατολικής Μάνης: ενός (1) Οδηγού και οκτώ   (8)  Εργατών Καθαριότητας με σύμβαση ορισμένου χρόνου δύο (2) μηνών για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών καθαριότητας.

07/07/2021