‘’Πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων σε κατοίκους ορεινών και μειονεκτικών περιοχών’’ – Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

‘’Πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων σε κατοίκους ορεινών

και μειονεκτικών περιοχών’’ – Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

 

Οι ενδιαφερόμενοι, μόνιμοι κάτοικοι ορεινών και μειονεκτικών περιοχών του Δήμου μας, προκειμένου να κριθούν ως δικαιούχοι του προγράμματος «Δωρεάν Διανομής Τροφίμων σε Άπορους για το έτος 2012», παρακαλούνται όπως υποβάλλουν στο Δήμο μας (Υπηρεσία Πρωτοκόλλου), ως την Τρίτη 20-03-2012 τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση του δικαιούχου για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα
  2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα μέσω ενός και μόνο φορέα υλοποίησης
  3. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου νομίμου εγγράφου ταυτοποίησης του τελικού δικαιούχου
  4. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης στην περίπτωση οικογενειών (άπορες, πολύτεκνες, τρίτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες)
  5. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από το Δήμο
  6. Θεωρημένο αντίγραφο εκκαθαριστικού φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2011.  Σε περίπτωση που δεν έχει παραλάβει εκκαθαριστικό σημείωμα από τη Δ.Ο.Υ., υποχρεούται να προσκομίσει αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης. Επίσης στην περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης, απαιτείται δήλωση του Ν.1599/86 θεωρημένη από τη Δ.Ο.Υ.
  7. Στην περίπτωση πασχόντων από βαριά ανίατα ή δυσίατα νοσήματα, έγγραφα από Κρατικούς φορείς Υγείας (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, κ.λ.π.), που να χαρακτηρίζουν το νόσημα του πάσχοντος ανάλογα με τη σοβαρότητα του (βαρύ, δυσίατο, ανίατο).

 

Υποβολή αίτησης: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση ως την Τρίτη 20-03-2012 με τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

ü  στο Δημοτικό Κατάστημα στο Γύθειο, έδρα του Δήμου μας.

ü  στο Δημοτικό  Κατάστημα της Αρεόπολης - περιοχή της Δημοτικής .Ενότητας Οιτύλου.

ü  στο Δημοτικό Κατάστημα του Άγιου Νικολάου και στο Κ.Ε.Π. Πετρίνας. - περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Σμύνους.

ü  Στο Δημοτικό Κατάστημα Κότρωνα - περιοχή της Δημοτικής .Ενότητας Ανατολικής Μάνης.

 

Δικαιούχοι της δωρεάν διανομής τροφίμων από τα αποθέματα της παρέμβασης ορίζονται αποκλειστικά και μόνο άπορα άτομα ή άπορες οικογένειες της Ε.Ε. ανεξαρτήτως θρησκείας και υπηκοότητας που είναι νόμιμοι & μόνιμοι κάτοικοι ορεινών και μειονεκτικών περιοχών.

 

Ως άπορα άτομα ή άπορες οικογένειες θεωρούνται τα άτομα ή οι οικογένειες που έχουν ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα μέχρι και 12.000,00 €, προσαυξανόμενο κατά 30% για τη σύζυγο και για το πρώτο και δεύτερο ανήλικο ή προστατευόμενο παιδί  και κατά 40% για καθένα από τα επόμενα ανήλικα ή προστατευόμενα παιδιά.  Το εισόδημα αυτό αυξάνεται κατά 50% στις περιπτώσεις πασχόντων από βαριά ανίατα ή δυσίατα νοσήματα και κατά 40% σε περίπτωση μη ύπαρξης ιδιόκτητης κατοικίας.  Ως εισόδημα νοείται το φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο.

Επίσης άπορα θεωρούνται και τα παιδιά που εγκαταλείπονται σε ιδρύματα.

 

Συνοψίζοντας τα ανωτέρω στον παρακάτω πίνακα, άπορα άτομα ή Άπορες Οικογένειες,  βάσει του προγράμματος, νοούνται:

1

Ένα άτομο

ως 12.000€

2

Ανδρόγυνο χωρίς προστατευόμενα τέκνα

ως 15.600€

3

Ανδρόγυνο με ένα προστατευόμενο τέκνο

ως 19.200

4

Ανδρόγυνο με δύο προστατευόμενα τέκνα

ως 22.800€

5

Ανδρόγυνο με τρία προστατευόμενα τέκνα

ως 27.600€

6

Ανδρόγυνο με τέσσερα προστατευόμενα τέκνα

ως 32.400€

7

Για κάθε ένα πέραν των τεσσάρων τέκνων προσθέτουμε

4.800€

8

Εάν υπάρχει άτομο με ανίατο ή δυσίατο νόσημα προσθέτουμε

ως 6.000€

9

Για οικογένειες που δεν έχουν δικό τους σπίτι προσθέτουμε

4.800€

10.

Άπορα θεωρούνται και τα παιδιά που εγκαταλείπονται σε ιδρύματα

 

Στον Δήμο Ανατολικής Μάνης, (ανά Δημοτική Ενότητα - Δ.Ε.) οι Ορεινές και Μειονεκτικές Περιοχές είναι:

ü  Από τη Δημοτική Ενότητα Γυθείου όλες οι Τοπικές Κοινότητες εκτός από την Δημοτική Κοινότητα Γυθείου.

ü  Όλες οι Τοπικές Κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας Σμύνους.

ü  Όλες οι Τοπικές Κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας Ανατολικής Μάνης.

ü  Όλες οι Τοπικές Κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας Οιτύλου.

 

 

Πληροφορίες στα τηλ.: 2733360352 και στο 2733029037 (Κ.Ε.Π. Γυθείου)

09/03/2012