Κατάρτιση και απόκτηση εργασιακής/επαγγελματικής εμπειρίας μέσω πρακτικής άσκησης στη Μάνη

1

Ταμείο Χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
Πρόγραμμα Χρηματοδότησης: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοπόννησος
Άξονα Προτεραιότητας: «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού-Ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση »
Προϋπολογισμός:  500.000,00€ (Συνολικός)

Δικαιούχοι:

Δήμος Ανατολικής Μάνης: 463.320,00 €

Δήμος Δυτικής Μάνης: 36.680,00 €

Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Σκοπός της πράξης είναι 108 ωφελούμενοι, άνεργοι ευπαθών ομάδων εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ, τουλάχιστον απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης, των Δήμων Ανατολικής και Δυτικής Μάνης, να αποκτήσουν πρόσθετες γνώσεις, βασικές και ειδικές επαγγελματικές δεξιότητες σε αντικείμενα και κλάδους της οικονομίας με προοπτικές ανάπτυξης για την Περιφέρεια. Οι πρόσθετες γνώσεις και δεξιότητες θα έχουν θετική επίπτωση στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας και την προώθησή τους στην απασχόληση, θα προάγουν την κοινωνική συνοχή και θα παρέχουν εξατομικευμένη βοήθεια για να διευκολυνθεί η κοινωνική τους ένταξη. Η εξατομικευμένη συμβουλευτική καθοδήγηση, η συμμετοχή στις εξετάσεις για τη λήψη πιστοποίησης των αποκτηθεισών γνώσεων και δεξιοτήτων, η πρακτική άσκηση, αναμένεται να συμβάλει θετικά στην ενίσχυση της απασχόλησης και την κοινωνική τους ένταξη.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον σύνδεσμο: https://training.anatolikimani.gov.gr/p/m/el-GR

2

11/04/2022