Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου "Ολοκλήρωση των υπολειπομένων εργασιών ανάπλασης Οικισμού Γυθείου"

Ο Δήμος Ανατολικής Μάνης διακηρύσσει την διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΥΘΕΙΟΥ» , εκτιμώμενης αξίας 1.860.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) με την χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Δείτε σχετικά:

ΜΕΛΕΤΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΟΕ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ\

εσπα

05/07/2023