Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Ανάπλαση Οικισμού Γυθείου»

Ο Δήμος Ανατολικής Μάνης διακηρύσσει την διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΥΘΕΙΟΥ», εκτιμώμενης αξίας 2.997.993,78 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) με την χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Δείτε αναλυτικά:

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

ΑΟΕ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ)  

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ

ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ17/08/2022