ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣγια την παροχή υπηρεσιών-εργασιών πλυσίματος και γρασαρίσματος των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Ανατολικής Μάνης.

 

                                                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ   ΔΗΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩN

Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών

Ταχ. Δ/νση      :  Ελευθερολακώνων 1

Ταχ. Κωδ.        :    232 00 Γύθειο

Πληροφορίες  :    Αργειτάκου Ευθαλία

Τηλέφωνο       :    2733360358

FAX                  :    2733360348

email: thaliarg@1315.syzefxis.gov.gr

 

Γύθειο 09/06/2017

 

Αρ. πρωτ.:  7758

 

ΠΡΟΣ:

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

 

Θέμα: Παροχή υπηρεσιών-εργασιών πλυσίματος και γρασαρίσματος των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Ανατολικής Μάνης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

          Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

Έχοντας υπόψη την με αριθ. 173/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ανατολικής Μάνης με αριθμό ΑΔΑ: 9313ΩΨΗ-ΖΟΘ και τις αριθμ.πρωτ.6997/26-05-2017,7269/01-06-2017 προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στις οποίες δεν υπήρξε ανταπόκριση, προσκαλεί εκ νέου τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορές μέχρι και τη Δευτέρα, 12-06-2017  και ώρα 12:00 στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Ανατολικής Μάνης, στο Γύθειο,  για την παροχή υπηρεσιών-εργασιών πλυσίματος και γρασαρίσματος των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Ανατολικής Μάνης.

Οι προσφορές μπορούν να περιλαμβάνουν το σύνολο των υπηρεσιών που περιγράφονται στο τιμολόγιο της προσφοράς  ή μέρος αυτών.

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη των εργασιών δεν θα ξεπεράσει το ποσό των 5.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν το συνημμένο έντυπο προσφοράς, αφού λάβουν υπόψη τους την ως άνω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

 

 

 

 

Η Αντιδήμαρχος 

 

 

Γεωργία Αν. Λυροφώνη 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

δημοσ αΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

ΤΜΗΜΑ περιβαλλοντοσ, καθαριοτητασ, ανακυκλωσησ, & συντηρησησ πρασινου

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΛΥΣΙΜΟ -ΛΙΠΑΝΣΗ    

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ-ΟΧΗΜΑΤΩΝ                

 

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

ΠΡΟΫΠ: 5.000,00 ΕΥΡΩ με φ.π.α.

CPV: 50112300–6  

(Πλύσιμο αυτοκινήτων και παρόμοιες υπηρεσίες)  

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

1

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ

ΤΕΜ

50

 

 

2

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΩΡΑ)

ΤΕΜ

10

 

 

3

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ – ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ

ΤΕΜ

15

 

 

4

ΠΛΥΣΙΜΟ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ 4*4

ΤΕΜ

19

 

 

                                 ΣΥΝΟΛΟ

 

                                 Φ.Π.Α. 24%

 

                                 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

Γύθειο….. / ….. / 2017

Ο Προσφέρων

 

 

 

[Σφραγίδα Επιχείρησης, Υπογραφή Νόμιμου Εκπροσώπου]

 

 

 

 

Αρχεία

09/06/2017