Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για το έργο με τίτλο «Ενέργειες Συμβουλευτικής, κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων» ΑΑ 1 της Πράξης «Κατάρτιση και απόκτηση εργασιακής/επαγγελματικής εμπειρίας μέσω πρακτικής άσκησης στη Μάνη»

Ο Δήμος Ανατολικής Μάνης προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, για το έργο με τίτλο «Ενέργειες Συμβουλευτικής,  κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων» ΑΑ 1 της Πράξης <Κατάρτιση και απόκτηση εργασιακής/επαγγελματικής εμπειρίας μέσω πρακτικής άσκησης στη Μάνη>, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Περιγραφή – αντικείμενο της σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών που αφορούν σε ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων 108 ωφελούμενων, οι οποίοι είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ, τουλάχιστον απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης, με έμφαση σε ανέργους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες από τους Δήμους Ανατολικής και Δυτικής Μάνης, ώστε να αποκτήσουν πρόσθετες γνώσεις, βασικές και ειδικές επαγγελματικές δεξιότητες σε αντικείμενα και κλάδους της οικονομίας με προοπτικές ανάπτυξης για την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Δείτε σχετικά:

Διακήρυξη

Σχέδιο Δράσης

1

25/10/2022