Περίληψη Διακήρυξης για την εργασία: «Καθαρισμός αγροτικών δρόμων με γκρέιντερ Δήμου Ανατ. Μάνης» με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης  Ν. Λακωνίας

Διακηρύσσει ότι:

     Προκηρύσσει συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εργασία: «Καθαρισμός αγροτικών δρόμων με γκρέιντερ Δήμου Ανατ. Μάνης» με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά, συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας 35.000,00 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α.

    Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης (οδός Ελευθερολακώνων, Γύθειο), στις 10-05-2017  ημέρα Τετάρτη  και ώρα  9:30 ως 10:00.

     Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και συνεταιρισμοί που ασχολούνται με χωματουργικές εργασίες ή με οποιαδήποτε άλλο αντικείμενο εργασιών σχετικό με το αντικείμενο του διαγωνισμού.

    Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά  συμμετοχής και την παραλαβή της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, καθημερινά, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  στο τηλ. 2733360358/341, αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία  Αργειτάκου Ευθαλία.

Ο Δήμαρχος

Πέτρος Ανδρεάκος

27/04/2017