ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (μηχανήματα μονάδας κλειστής κομποστοποίησης Δ. Ανατολικής Μάνης)

Ο Δήμος Ανατολικής Μάνης προκηρύσει Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό  για την Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (μηχανήματα μονάδας κλειστής κομποστοποίησης Δ. Ανατολικής Μάνης) για τις ανάγκες του Δήμου Ανατολικής Μάνης με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 300.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ 24%).

Περισσότερες πληροφορίες και σχετικά έγγραφα στην συνημμένη Περίληψη Διακήρυξης και στην Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr κωδικός 30808.

29/12/2016