ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πρόσληψη στον Δήμο Ανατολικής Μάνης: δέκα (10) ατόμων ΔΕ οδηγών αυτοκινήτου, και δώδεκα (12) ατόμων ΥΕ Εργατών γενικών καθηκόντων με σύμβαση ορισμένου χρόνου τριών (3) μηνών για την κάλυψη των αναγκών πυροπροστασίας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πρόσληψη στον Δήμο Ανατολικής Μάνης: δέκα (10) ατόμων ΔΕ οδηγών αυτοκινήτου, και δώδεκα (12) ατόμων ΥΕ Εργατών γενικών καθηκόντων με σύμβαση ορισμένου χρόνου τριών (3) μηνών για την κάλυψη των αναγκών πυροπροστασίας.

28/06/2017