Ανάκτηση Πατρικού Επωνύμου


Αφορά στην ανάκτηση πατρικού επωνύμου Έγγαμης που έχει παντρευτεί πριν την 18/ 02 / 1983

Δικαιολογητικά που απαιτούνται :

  1. Αίτηση
  2. Αστυνομική Ταυτότητα
  3. Υποβολή από την ενδιαφερόμενη σχετικής υπεύθυνης δήλωσης, η οποία είναι αμετάκλητη.
28/06/2011