Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολικού Κτιρίου Γυμνασίου - Λυκείου Αρεόπολης

λογότυπο

 

Ταμείο Χρηματοδότησης: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - LEADER

Πρόγραμμα Χρηματοδότησης:  Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», Μέτρο 19: «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)», ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων», ΔΡΑΣΗ 19.2.4: «Βασικές Υπηρεσίες & Ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές», ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.1 «Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας

(ενδεικτικά: ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία εντός οικισμού), συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια.»

 

ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.1  «Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία εντός οικισμού), συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια.»

Προϋπολογισμός: 200.000,00€

Συνοπτική Περιγραφή:

Η πράξη αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση του σχολικού κτιρίου όπου στεγάζονται το Γυμνάσιο Αρεόπολης και το Γενικό Λύκειο Αρεόπολης. Θα γίνουν εργασίες αντικατάστασης των εξωτερικών κουφωμάτων από ξύλινα πιστά αντίγραφα των υπαρχόντων και χρωματισμούς εσωτερικά και εξωτερικά.

Η υλοποίηση της πράξης κρίνεται αναγκαία καθώς η υφιστάμενη κατάσταση προκαλεί σημαντικές απώλειες ενέργειας, επιβαρύνοντας το περιβάλλον και επηρεάζοντας την κλιματική αλλαγή, ενώ παράλληλα η ποιότητα ζωής των μαθητών είναι υποβαθμισμένη.

 

Φωτογραφικό Υλικό:

08/04/2022