Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Ασφαλείς οδικές διαδρομές Ανατολικής Μάνης για τη σύνδεση σημείων με πολιτιστική-τουριστική-ιστορική-γεωγραφική και περιβαλλοντική σημασία (από Ε.Ο. Χωσιάρι - Βαθύ- Αγερανός - Καμάρες- Καλύβια – Σκουτάρι - Δροσοπηγή – Βαχός – Σταυρός - Νέο Οίτυλο)»

Ο Δήμος Ανατολικής Μάνης διακηρύσσει την διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Ασφαλείς οδικές διαδρομές Ανατολικής Μάνης για τη σύνδεση σημείων με πολιτιστική-τουριστική-ιστορική-γεωγραφική και περιβαλλοντική σημασία (από Ε.Ο. Χωσιάρι - Βαθύ- Αγερανός - Καμάρες- Καλύβια – Σκουτάρι - Δροσοπηγή – Βαχός – Σταυρός - Νέο Οίτυλο)», εκτιμώμενης αξίας 968.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) με την χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Δείτε αναλυτικά:

ΜΕΛΕΤΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΟΕ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΣΧΕΔΙΑ

1

31/01/2023