Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Ασφαλείς οδικές διαδρομές Ανατολικής Μάνης για τη σύνδεση σημείων με πολιτιστική - τουριστική - ιστορική - γεωγραφική και περιβαλλοντική σημασία (από Ε.Ο. Ν. Μαραθέα - Μαραθέα – Καρβελά – Κονάκια – Λυγερέα - Κρήνη-Πλάτανος - Σμύνος - Αιγιές Ε.Ο.)»

Ο Δήμος Ανατολικής Μάνης διακηρύσσει την διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Ασφαλείς οδικές διαδρομές Ανατολικής Μάνης για τη σύνδεση σημείων με πολιτιστική - τουριστική - ιστορική - γεωγραφική και περιβαλλοντική σημασία (από Ε.Ο. Ν. Μαραθέα - Μαραθέα – Καρβελά – Κονάκια – Λυγερέα - Κρήνη-Πλάτανος - Σμύνος - Αιγιές Ε.Ο.)», εκτιμώμενης αξίας 1.019.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) με την χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Δείτε αναλυτικά:

ΜΕΛΕΤΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΟΕ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΣΧΕΔΙΑ

2

31/01/2023