Γοητευτική άνυδρη γη. Η Αρεόπολη είναι ένας από τους αντιπροσωπευτικούς μανιάτικους οικισμούς

 

 

Η Αρεόπολη είναι κτισμένη σε ένα βραχώδες οροπέδιο (υψ. 250μ.) με θέα προς τα δυτικά στον Μεσσηνιακό κόλπο, πάνω από το φυσικό και ευρύχωρο λιμάνι του Λιμενίου που είναι και το επίνειό της. H Τσίμοβα, όπως ονομαζόταν η Αρεόπολη ώς το 1836, ονομάσθηκε Αρεόπολη (πόλη του Αρη) με διάταγμα του Οθωνα, για να τιμηθεί η πολεμική αρετή των Μανιατών. Στη Μεγ. Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια του 1931 ανακαλύπτουμε κάποια πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία.

Ιστορία

«Κωμόπολις της ομωνύμου κοινότητος. Ητο πρωτεύουσα του τέως δήμου Οιτύλου και τέως επαρχίας Οιτύλου του νομού Λακωνίας... Κατοικείται δε κατά την απογραφήν του Δεκεμβρίου 1920, η μεν πρωτεύουσα της κοινότητος υπό 869 κατοίκων (αρ. 375, θηλ. 494) η δε όλη κοινότης υπό 1.242...

Η κωμόπολις ονωμάζετο πρότερον Τσίμοβα, μετωνομάσθη δε εις Αρεόπολιν επί Οθωνος προς τιμήν των Μαυρομιχαλών, των οποίων αύτη υπήρξεν η κοιτίς. Πότε εκτίσθη δεν είναι γνωστόν, διότι μόνον παραδόσεις περί της κτίσεως αυτής υπάρχουσι. Κατά μίαν των παραδόσεων αυτών η κωμόπολις εκτίσθη υπό των απογόνων του Μιχ. Καρδιανού, όστις φέρεται ως γενάρχης των επισημοτέρων οικογενειών της Μάνης και κτίστης των περισσοτέρων χωρίων αυτής. Κατά την εν Οιτύλω διασωζομένην παράδοσιν είχον καταφύγει εκεί δύο αδελφοί εκ Καλλιπόλεως της Θράκης, καταδιωκόμενοι υπό των Τούρκων. Ούτοι ενυμφεύθησαν εγχωρίας, τας οποίας κατέστησαν μητέρες πολλών τέκνων αρρένων, άτινα νυμφευθέντα, ότε ενηλικιώθησαν απέκτησαν πολλούς υιούς. Ο εκπληκτικός αυτός πολλαπλασιασμός των απογόνων των δύο Καλλιπολιτών προεκάλεσε την ανησυχίαν των Βοιτυλιωτών (κατοίκων Οιτύλου) την οποίαν εξεδήλωσε εις γέρων ειπών ”οι γαμπροί μας και τα παιδάγγονά τους θα μας διώξουν από το χωριό σε λίγον καιρό.” Οι λόγοι του γέροντος έγιναν η αφορμή να εκδιώξουν οι εγχώριοι τους Καλλιπολίτας και τους απογόνους των, οίτινες μετώκησαν εις τον χώρον εις τον οποίον κείται τώρα η Αρεόπολις και όστις ήτο βοσκότοπος των κατοίκων της Χαριάς και του Πύργου.

Από τους απογόνους των αδελφών Καλλιπολιτών προήλθον τέσσαρες οικογένειαι της Αρεοπόλεως: οι Γεωργιάνοι (Μαυρομιχάλαι), οι Τωρναριάνοι, οι Τσαλαπιάνοι και οι Πουνεντιάνοι. Των τεσσάρων αυτών οικογενειών μετά πολλάς αμοιβαίας συγκρούσεις, ιδίως των δύο πρώτων, κατίσχυσαν οι Γεωργιάνοι. Και ταύτα μεν εκληροδότησαν οι παραδόσεις, η δ’ αληθής ιστορία, η αξία λόγου του τόπου, αρχίζει με την επανάστασιν του 1770, ότε η Μάνη υπό τους Μαυρομιχάλας επανεστάτησε κατά των Τούρκων μετά τον εις το Λιμένι κατάπλουν του στόλου του Θ. Ορλώφ... Ως ανάμνησις του ιερού Αγώνος διασώζεται σήμερον εν τη πλατεία της κωμοπόλεως ”Οι Ταξιάρχαι” πέτρα τις με μικράν οπήν εν τω μέσω, επί της οποίας εστήριξε, κατά την παράδοσιν πάντοτε, ο τότε μπέης της Μάνης Πέτρος Μαυρομιχάλης τον κοντόν της σημαίας της επαναστάσεως. Επί του Οθωνος οι κάτοικοι της Αρεοπόλεως ομονοήσαντες κατεπολέμησαν τον μετά βαυαρικού στρατού μεταβάντα εκεί στρατιωτικόν διοικητή Φαίδερ με σκοπόν να κρημνίση τους πύργους των εκάστοτε αλληλοσυγκρουόμενων ισχυρών του τόπου οικογενειών...

Το έδαφος δε είναι πετρώδες και άγονον δια τούτο και ολίγα είναι τα προϊόντα του τόπου γεωργικά και κτηνοτροφικά... Δασικά προϊόντα δεν έχει ο τόπος διότι τα βουνά είναι γυμνά. Δια τούτο ουδέ ύδατα πηγαία ή φρεάτια έχει. Οι κάτοικοι υδρεύονται από ιδιόκτητους υδροδεξαμενάς (στέρνες), εις τας οποίας συλλέγουσιν όμβρια ύδατα... Διά τούτο ένεκα της πτωχείας του εδάφους προ ετών πολλοί είχον μεταναστεύσει εις την Αμερικήν... Ούτε μνημεία των αρχαιοτέρων χρόνων εν τη Αρεόπολη υπάρχουν, ούτε ναοί ή μοναί πολύ παλαιαί. Ο αρχαιότερος ναός, Αγιος Ιωάννης, ανήκων εις την οικογένεια των Μαυρομιχαλών, φαίνεται ότι εκτίσθη κατά τας αρχάς του ΙΗ΄ (18ος) αιώνα, αφού κατά την σωζομένην επιγραφή ”ιστορήθη-ετοιχογραφήθη δηλ.-κατά το 1742”».

Από τότε που γράφτηκε η καλή αυτή εγκυκλοπαίδεια κάποια άλλαξαν κι άλλα έμειναν τα ίδια. Τα γύρω βουνά εξακολουθούν να είναι γυμνά και πηγαία ύδατα δεν υπάρχουν. Η μετανάστευση όμως έχει σταματήσει και ο τουρισμός είναι η βασική πηγή εσόδων των κατοίκων της περιοχής.

Γραφικός οικισμός

Θα δείτε έναν όμορφο παραδοσιακό οικισμό με στενά δρομάκια, πετρόσπιτα και πύργους ιδίως στο παλαιότερο τμήμα του οικισμού που εκτείνεται προς τα δυτικά.

Ακόμα θα δείτε ξενώνες, ταβέρνες, καφετέριες κ.λπ., καθώς η Αρεόπολη έχει αναπτυχθεί σε δραστήρια αγορά, σημαντική για όλη τη Μάνη. Δημόσιες υπηρεσίες, Σχολεία, Κέντρο Υγείας, Τράπεζα της δίνουν έναν υπερτοπικό χαρακτήρα. Η πλατεία Αθανάτων, όπου θα δείτε και το άγαλμα του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, συγκεντρώνει σήμερα την κίνηση και την αναψυχή.

Χρήσιμες πληροφορίες

Πώς θα πάτε:

Με Ι.Χ. θα οδηγήσετε 300 χλμ. για να βρεθείτε στην Αρεόπολη. Επιλέγετε αν θα πάτε μέσω Γυθείου ή μέσω Καλαμάτας. Επίσης μπορείτε να πάτε με το ΚΤΕΛ (καθημερινά δρομολόγια)

 

Του Ντινου Κιουση

Εφημερίδα Καθημερινή

05/08/2011